Biblioteka szkolna w ZSE ogłasza konkurs na „Najlepszą rzeźbę z zapomnianych książek”

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa
 • Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów
 • Rozwijanie kreatywności uczestników

Zasady konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
  2. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu upoważniona jest p. Henryka Pińska oraz p. Małgorzata Ochocka
  3. Czas trwania konkursu 06.03-14.04.2017
  4. Do konkursu można przystąpić indywidualnie
  5. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę
  6. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom
  7. Wymogi formalne nadesłanych prac
   1. Opisując pracę prosimy o podanie: imienia, nazwiska, klasy, adresu

         e-mail do kontaktu z uczestnikiem

  1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury
  2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne i merytoryczne
  3. Jury w tajnym głosowaniu oraz większością głosów wyłoni 3 zwycięskie prace
  4. Pracę należy dostarczyć w terminie do 07.04.2017r. do biblioteki szkolnej
  5. Po zakończeniu konkursu Organizatorzy stają się właścicielami nadesłanych prac

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17.04.2017r.

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.