Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydata składającego wniosek są szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59
  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586),
 • Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie wielkopolskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Po wyrażeniu zgody przez kandydata oraz po pozytywnym procesie rekrutacji dane będą przekazane szkole w celu związanym z procesem  kształcenia w danej szkole.

 1. Odbiorcą danych osobowych będą organy publiczne na podstawie przepisów prawa oraz podmiot przetwarzający – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, który udostępnia system informatyczny „Nabór”.
 2. Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres:
 • uczęszczania do danej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej – w przypadku kandydatów przyjętych,
 • jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych.
 1. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.
 1. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych kandydata.
 1. Konsekwencją tego przetwarzania będzie zakwalifikowanie bądź niezakwalifikowanie kandydata do określonej szkoły.