Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji  uczniów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy
w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz. U. poz. 586) oraz  zarządzenia Nr. 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

– 1 –

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).

– 2 –

 1. Do  technikum w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
 1. Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2018/2019 prowadzi nabór elektroniczny pod adresem: http://www.nabor.pcss.pl/slupca/ do klas pierwszych w następujących zawodach technikum (okres kształcenia 4 lata):
   • technik ekonomista
   • technik logistyk
   • technik organizacji reklamy

– 3 –

 1. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

– 4 –

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.
 2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

– 5 –

 1. Kandydaci  do klas pierwszych składają w szkole pierwszego wyboru dokumenty:
 • wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 2 fotografie (jedno zdjęcie na płycie CD),
 • świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
  i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • w przypadku uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów zaświadczenie / zaświadczenia/ potwierdzające ten fakt.
 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:

    • języka polskiego
    • historii i wiedzy o społeczeństwie
    • matematyki
    • przedmiotów przyrodniczych

mnożone przez 0.2 – max 80 pkt

b) za wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

 • na poziomie podstawowym mnożony przez 0.08
 • na poziomie rozszerzonym mnożony przez 0.12

max 20 pkt

c) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

 • do każdego zawodu – język polski, matematyka
 • do wybranego zwodu – dwa dodatkowe przedmioty
Technik ekonomista geografia język obcy
Technik logistyk geografia język obcy
Technik organizacji reklamy wos język obcy

wg następujących przeliczników

 • ​celujący – 20 pkt
 • bardzo dobry – 16 pkt
 • dobry – 12 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

max 80 pkt

d) za świadectwo z wyróżnieniem5 pkt

e) za aktywność kandydata na rzecz innych ludzi – 2pkt

f) osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

g) osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

h) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

i) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

j) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

– 6 –

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego, w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników  w drugim etapie postępowania, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami , w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria, które maja jednakową wartość:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

– 7 –

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

– 8 –

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Od 14 maja do 30 maja 2018 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 15 czerwca do 19 czerwca 2018 r. możliwość zmiany wyboru szkoły
lub /i zmiany kolejności wybranych szkół.

Od 22 do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – osobiste dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca 2018 r. godz.10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 13 lipca do godz. 15.00 wydanie przez szkołę kandydatom zakwalifikowanym skierowania na badania lekarskie.

Do 19 lipca 2018 r. do godz.12.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie osobiste:

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie, a także w przypadku kierunków technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych – badania epidemiologiczne i pracowniczą książeczkę zdrowia.

20 lipca 2018 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku wolnych miejsc od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018r. postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

– 9 –

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.