REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW PO ÓSMEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS PIERWSZYCH PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO W SŁUPCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

 • Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z klasami pierwszymi czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum

 1. W roku szkolnym 2019/2020 ZSE prowadzi nabór do klas pierwszych pięcioletniego technikum w następujących kierunkach kształcenia:
symbol oddziału kierunek kształcenia przedmioty proponowane do realizacji w zakresie rozszerzonym *
I S technik spedytor język obcy nowożytny**, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
I R technik reklamy język polski, język obcy nowożytny**, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia
I Z technik żywienia i usług gastronomicznych język obcy nowożytny**, matematyka, geografia, biologia

 

* Dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe,  i finansowe technikum ustala przedmioty realizowane w oddziale w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera dwa przedmioty.

**Język angielski lub język niemiecki, ten sam, który był językiem wiodącym w szkole podstawowej.

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
 • wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowanie formularza z systemu rekrutacji elektronicznej),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminów zewnętrznych,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • 2 fotografie,
 • deklarację wyboru języka wiodącego,
 • informację dot. wyboru ewentualnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy,

UWAGA ! Do klasy o kierunku kształcenia technik spedytor wymagane są: nienaganne zdrowie, dobra sprawność fizyczna i co najmniej poprawne zachowanie.

 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

             Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 1. Wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w procentach z:
 • języka polskiego mnoży się przez 0,35     – maks. 35 pkt.
 • matematyki mnoży się przez 0,35            – maks. 35 pkt.
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3      – maks. 30 pkt.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, na postawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z jęz. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów
 1. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maks. 72 pkt. Oceny przelicza się wg zasady:
 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.
 1. do każdej klasy (maks. 36 pkt.)
 • język polski
 • matematyka
 1. do wybranej klasy (maks. 36 pkt.) – dwa przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną:
Symbol oddziału Kierunek kształcenia Punktowane przedmioty
I S technik spedytor język obcy, geografia
I R technik reklamy język obcy, informatyka
I Z technik żywienia i usług gastronomicznych język obcy, biologia

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  przyznaje się – 7 pkt.
 2. Za osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt. a-d , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt
 1. w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ppkt. a – e , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba pkt. Możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Lista konkursów i zawodów uwzględnianych podczas rekrutacji znajduje się w wykazie zawodów artystycznych i sportowych ustalonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności i działalności społecznej na rzecz środowiska szkolnego oraz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 pkt.
 2. Niezależnie od wyżej określonych kryteriów do szkoły przyjmowany jest:
 1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
 2. laureat lub finalista olimpiady o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty;
 3. laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu  dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 8 i 9 mają jednakową wartość.
 1. Tryb powołania, skład i obowiązki szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 02 lutego 2019r.
  i działająca na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. (Dz.U.2017poz.610).
 2. Dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Rekrutacja kandydatów prowadzona jest w formie elektronicznej.
 4. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
 1. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie rzez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do technikum;
 2. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 3. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych;
 4. podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziałach;
 5. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust.1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego.
 7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do technikum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz potwierdził wolę nauki, składając wymagane dokumenty.
 8. Listy, o których mowa w pkt. 4.a,b,c zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie ich w widocznym miejscu na terenie technikum.
 1. Harmonogram działań – ważne terminy
od 13 maja 2019r.

do 31 maja 2019r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniem rekrutacyjnym.
od 14 czerwca 2019r.

do 19 czerwca 2019r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub/i zmiany kolejności wybranych szkół.
od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. (potwierdzone kopie lub oryginały dokumentów)
16 lipca 2019r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16 lipca 2019r.

do 24 lipca 2019r.

do godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły ponadpodstawowej (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).
25 lipca 2019r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
od 26 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019r. godz. 10.00 Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.
od 21 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r. od godz. 12.00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły ponadpodstawowej (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).
30 sierpnia 2019r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.