REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W ZSE W SŁUPCY

I) Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza

* zapoznawanie z ideą wolontariatu,

*przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,

*umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych,  ubogich, najmłodszych, zwierząt poprzez organizowanie  różnego rodzaje Akcji wspierających itp.

*promowanie idei przedsiębiorczości

*wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

*promowanie życia bez uzależnień

 

II)

1. Postanowienia ogólne

1) Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących oraz wspomaganie inicjatyw  charytatywnych

2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym, Wolontariuszem może być uczeń ZSE w Słupcy, a jego praca może być świadczona poza szkołą – za zgodą Rodziców/Opiekunów (jeśli Uczeń nie jest pełnoletni)
     ZGODA – załącznik 1 (§ Wolontariusze)

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

2. Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

 1. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 2. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia, młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom pomocy tej oczekującym.
 3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej
 4. Promocja idei wolontariatu w szkole i w powiecie.
 5. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 6. Współpraca z lokalnymi środowiskami

 

3. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZSE w Słupcy, który pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody Rodziców na działalność wolontarystyczną ( w przypadku niepełnoletności wolontariusza) – patrz §1
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

Każdy członek Klubu ma prawo do:

* jasno określonego zakresu obowiązków,

* prośby o pomoc,

* wnoszenia nowych pomysłów,

* ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

* ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,

* wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

* być osobą odpowiedzialną,

* sumienne i rzetelne wypełniać swoje zadania,

* być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,

* zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

* brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

* prowadzić kartę pracy wolontarystycznej

 

4. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza i zawartym Porozumieniem Wolontariusza o współpracy, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

 

5. Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

* Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

* Dyplom uznania dla Wolontariusza Roku.

* Pochwała Dyrektora Szkoły.

* Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

* List gratulacyjny do Rodziców , przedstawienie wyników pracy.

* Nagroda rzeczowa na zakończenie ZSE dla najaktywniejszych wolontariuszy

* Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o pracy wolontarystycznej.

 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.