Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik ekonomista
Technik organizacji reklamy
Technik logistyk

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK HOTELARZ

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK ŻYWIENIA        I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone:

– Geografia

– Matematyka

Przedmioty rozszerzone:

– Geografia

– Matematyka

– Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone:

– Język angielski

– Język niemiecki

– Matematyka

– Geografia

Przedmioty rozszerzone:

– Język angielski

– Język polski

– Matematyka

Przedmioty rozszerzone:

– Język angielski

– Matematyka

– Geografia

Kwalifikacje:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności      w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacje:

AU.22 Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

Kwalifikacje:

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13 Obsługa gości      w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kwalifikacje:

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30 Organizacja      i prowadzenie kampanii reklamowej

Kwalifikacje:

TG.06 Sporządzanie potraw i napojów

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane:

– WOS

-Geografia

Przedmioty punktowane:

– WOS

– Geografia

Przedmioty punktowane:

– Geografia

– Język obcy nowożytny

Przedmioty punktowane:

– Informatyka

– Język obcy nowożytny

Przedmioty punktowane:

– Biologia

– Geografia

Ważne terminy:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy  (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2  z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
2

do 27 czerwca 2017 r.

do 2 sierpnia 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

Regulamin do pobrania:

 Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy