Ważne daty

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2018 r.

do 03 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół od 15 do 19 czerwca 2018r.  

do godz. 15.00

nie dotyczy
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 26 czerwca 2018 r. do 9 sierpnia 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 12 lipca 2018 r.

 

do 27 sierpnia 2018 r.

 

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 19 lipca 2018 r.

godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

godz. 12.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 lipca 2017 r.

godz. 13.00

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 20 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

31 sierpnia 2018 r.

do godz. 13.00