Ignorantia iuris nocet – spotkanie logistyków z radcą prawnym

Dnia 29 listopada 2019 r. uczniowie z klas 1l i 2l (technik logistyk) spotkali się w auli szkolnej oraz sali spedytora z panią Haliną Woźniak – Hendrysiak radcą prawnym. Uczniowie mieli okazję posłuchać ciekawej lekcji na temat zawodów prawniczych i przepisów prawa w działalności gospodarczej. “Niezajomość prawa szkodzi” – dlatego tak ważna jest rola radcy prawnego w życiu każdego przedsiębiorcy. 

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Radcowie prawni mogą wykonywać zawód w kancelarii radcy prawnego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz w formie umowy o pracę.

Pani mecenas Woźniak – Hendrysiak nawiązała również do “Prawa reklamy” i podała uczniom przykłady np. jakie reklamy są dopuszczalne, a jakie nie –  na różnych pojazdach samochodowych.

To była ciekawa lekcja zawodoznawcza dla młodych logistyków.