KOMUNIKAT z dnia 26.10.2020 – WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Kliknij w poniższy link

https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869

Słupca, 26.10.2020 r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Zamawiający, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” i działając
na podstawie art. 38 w. wym. ustawy, udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, jakie wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zamówienia.
Pytanie 1
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią dokumentacji postępowania.