REKRUTACJA W EKONOMIKU – ZAPRASZAMY OD 16 MAJA 2022r. DO SALI NR 2

REKRUTACJA W EKONOMIKU

 • Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna składamy w szkole ponadpostawowej!).

strona do pobrania wniosku:                 https://nabor.pcss.pl/powiatslupecki/szkolaponadpodstawowa/

 • Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • wydawanie skierowań do Lekarza Medycyny Pracy  (wszyscy) i na badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (kierunek: Technik żywienia i usług gastronomicznych)
  • Lekarz Medycyny Pracy – Antoni Kierepka ul. Asnyka 17 62-420 Strzałkowo tel. 63 275 01 47
 • 19 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 •  20 lipca 2022 r. godz. 10:00  – podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 2 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

BADANIA LEKARZA MEDYCYNY PRACY – do 1.08.2022 należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kandydat od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. otrzymuje od komisji rekrutacyjnej ZSE :

1. druk wywiad chorobowy

2. imienne skierowanie na bezpłatne badania  o braku przewciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu                                                           (badania można wykonać indywidulanie u lekarza lub w szkole dnia 29.07.2022 )

 •  ETAPY

 1. ZSE wydaje druki: WYWIAD CHOROBOWY I SKIEROWANIE NA BADANIA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH

 2. z powyższymi drukami należy udać się do LEKARZA  MEDYCYNY PRACY

 

3. kandydaci na kierunek “Technik żywienia i usług gastronomicznych” otrzymują dodatkowo skierowanie na badania do celów sanitarno – epidemiologicznych; z wynikiem badania i zakupioną książeczką zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych kandydaci udają się do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • ETAPY

1. ZSE wydaje druki: WYWIAD CHOROBOWY I SKIEROWANIE NA BADANIA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

2. ZSE wydaje druk: SKIEROWANIE NA BADANIA DO CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH 

3. Z WYNIKIEM  BADAŃ Z SANEPIDU, KSĄŻECZKĄ ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH ORAZ  Z  WYWIADEM CHOROBOWYM I SKIEROWANIEM NA BADANIA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH należy udać się do LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY W ZSE SŁUPCA dnia 29 lipca 2022 tj. piątek

Godziny:

08:00 – 09:30 technik logistyk

09:45 – 10: 15 technik spedytor

10:30 – 11:30 technik reklamy

11:45 – 12:45 technik ekonomista i technik rachunkowości

13:00 – 14:30 technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Kierepka Antoni, lek. medycyny pracy, pediatra. Gabinet

ul. Asnyka 17, 62-420 Strzałkowo tel. 63 275 01 47

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupcy

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca tel. 63 274 36 42
(wtorek – przyjmowanie próbek i zawiezienie do Sanepidu do Konina)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Inspekcja sanitarna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin  tel: 63 243 90 52

Agnieszka Pol

wicedyrektor ZSE