REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

KOMUNIKAT

Wniosek do rekrutacji uzupełniającej oraz skierowanie do lekarza medycyny pracy – odbiór w sekretariacie szkoły.

TERMINY

L.p. Rodzaj czynności Termin
1 Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) od 25 lipca 2023 r.  do 28 lipca 2023 r.  do godz. 15:00
2 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 25 lipca 2023 r.  do 4 sierpnia 2023 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 3 sierpnia 2023 r. godz. 12:00
4 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych 11 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00