Projekt “Kwalifikacje na start”

Kapital Ludzki

 

Projekt pt. “Kwalifikacje na start” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Projekt realizowany będzie w okresie 01.10.2011 – 31.09.2013, a jego głównym celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSE w Słupcy, służące podniesieniu zdolności 275 ucz. do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe

  1. podniesienie kompetencji kluczowych z języka angielskiego, nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT,
  2. zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych i praktycznych,
  3. zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów niepełnosprawnych oraz objęcie ich zwiększoną opieką  pedagogiczną,
  4. nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy,
  5. eliminowanie stereotypów poprzez szkolenia z równości szans oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Grupa docelowa

Projekt kierowany jest do uczniów z terenu powiatu słupeckiego, którzy rozpoczynając naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych mają często niewystarczający poziom wiedzy  i umiejętności niezbędny do realizacji podstawy programowej szkoły średniej.

Działania

  1. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne  z języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT,
  2. zajęcia zawodowe i praktyki zawodowe,
  3. kursy zawodowe,

Finanse projektu

Wartość projektu: 1 516 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 302 400,00 zł
Wkład własny: 214 000,00 zł