Projekt “MOŻNA INACZEJ (Profilaktyka a Ty)”

urzad marszalkowski

 

 

Projekt skierowany jest do 40 młodych ludzi (13-18 lat – uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych) z rodzin z grup ryzyka z powiatu słupeckiego. Zajęcia prowadzone będą w Słupcy i Strzałkowie, w związku z czym uczestniczyć będzie przede wszystkim młodzież zamieszkująca bądź ucząca się w tych miejscowościach.

Realizacja projektu od 18 maja do 30 grudnia 2015r.

 

 

Cele projektu:

 • skuteczne dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, zwiększenie ich dystansu do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków),
 • edukacja na temat choroby alkoholowej i funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym,
 • zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży,
 • zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód,
 • ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu,
 • ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie,
 • wzmacnianie własnej wartości poprzez: rozwijanie samoświadomości u młodzieży, poznanie samego siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, doskonalenie informacji zwrotnych, uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności radzenia sobie z uczuciami,
 • praca nad rozwojem indywidualnych cech osobowościowych,
 • integracja grupy i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
 • rozwijanie empatii, wyzwolenie motywacji do pomagania innym,
 • budowanie postawy otwartości, zaufania innym, pozytywnego nastawienia do świata i ludzi,
 • wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 32 310 zł

Wartość dofinansowania: 22 910 zł

Wkład własny: 9 400 zł