Projekt “Technik kucharz”

Kapital Ludzki

 

 

Projekt pt. “Technik Kucharz” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele projektu

Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2010 – 31.05.2012, a jego głównym celem jest uatrakcyjnienie i zmodernizowanie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego na terenie powiatu słupeckiego w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012.

 

Celami szczegółowymi są m.in.:

  1. zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnokształcących,
  2. stworzenie dobrych perspektyw zawodowych umożliwiających podjęcie pracy lub prowadzenia własnej działalnosci gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do młodzieży  z terenu powiatu słupeckiego uczącej się w Zespole Szkół Ekonomicznych na kierunku “Kucharz”.

 

Finanse projektu

Wartość projektu: 593 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 514 740,00 zł

 

Działania:

  1. przeprowadzanie zajęć szkolnych zgodnie z programem nauczania dla zawodu technik kucharz
  2. zorganizowanie wizyt studyjnych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
  3. przeprowadzenie wycieczek dydaktycznych na wykłady i pokazy do partnera projektu
  4. przeprowadzenie praktyk zawodowych