REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO W SŁUPCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz .U. poz. 586)
 • Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z klasami pierwszymi trzyletniego liceum i czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

 1. W roku szkolnym 2019/2020 ZSE prowadzi nabór do klas pierwszych czteroletniego technikum w następujących kierunkach kształcenia:
Symbol oddziału kierunek kształcenia przedmioty proponowane do realizacji
w zakresie rozszerzonym *
I A technik ekonomista język obcy nowożytny**, geografia,

matematyka

I B technik reklamy język polski, język obcy nowożytny**, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia
I L technik logistyk język obcy nowożytny**, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

* Uczniowie pod koniec klasy pierwszej wybierają dwa spośród zaproponowanych przedmiotów

**Język angielski lub język niemiecki, ten sam, który był językiem wiodącym w szkole podstawowej.

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
 • wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • 2 fotografie (jedno zdjęcie na płycie CD),
 • deklarację wyboru języka wiodącego
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu od lekarza medycyny pracy                           

 

 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

             Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w procentach  mnożony przez 0,2.                                                                                                   – maks. 100 pkt.:

część humanistyczna

 • język polski                                      – 20 pkt.,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 20 pkt.,

część matematyczno-przyrodnicza

 • matematyka                                    – 20 pkt.
 • przedmioty przyrodnicze – 20 pkt.

część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy –  maks. 20 pkt.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalisty, na postawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z jęz. polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii  i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Sposób przeliczania odbywa się na zasadach określonych
  w §8 rozporządzenia.
 2. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – maks. 72 pkt. Oceny przelicza się wg zasady:
 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.
 1. do każdej klasy (maks. 36 pkt.)
 • język polski
 • matematyka
 1. do wybranej klasy (maks. 36 pkt.) – dwa przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną:
Symbol oddziału Kierunek kształcenia Punktowane przedmioty
I A technik ekonomista język obcy, geografia,
I B technik reklamy język obcy, informatyka
I L logistyk język obcy, geografia

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  przyznaje się – 7 pkt.
 2. Za osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt. a-d , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt
 1. w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ppkt. a – e , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba pkt. Możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności i działalności społecznej na rzecz środowiska szkolnego oraz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 pkt.

Lista konkursów i zawodów uwzględnianych podczas rekrutacji znajduje się w wykazie zawodów artystycznych i sportowych ustalonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

 1. Niezależnie od wyżej określonych kryteriów do szkoły przyjmowany jest:
 1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
 2. laureat lub finalista olimpiady dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty:
 • Olimpiady Matematycznej Juniorów,
 • Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
 • Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów,
 1. laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu  dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 8 i 9 mają jednakową wartość.
 1. Tryb powołania, skład i obowiązki szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły Zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 02 lutego 2019r.

i działająca na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. (Dz.U.2017poz.610).

 1. Dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Rekrutacja kandydatów prowadzona jest w formie elektronicznej.
 3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
 1. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie rzez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do technikum;
 2. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 3. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych;
 4. podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziałach;
 5. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust.1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego.
 7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do technikum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz potwierdził wolę nauki, składając wymagane dokumenty.
 8. Listy, o których mowa w pkt. 4.a,b,c zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie ich w widocznym miejscu na terenie technikum.

 

 1. Harmonogram działań – ważne terminy
od 13 maja 2019r.

do 31 maja 2019r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniem rekrutacyjnym.
od 14 czerwca 2019r.

do 19 czerwca 2019r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub/i zmiany kolejności wybranych szkół.
od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. (potwierdzone kopie lub oryginały dokumentów)
16 lipca 2019r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16 lipca 2019r.

do 24 lipca 2019r.

do godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły ponadpodstawowej (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).
25 lipca 2019r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
od 26 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019r. godz. 10.00 Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.
od 21 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r. od godz. 12.00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły ponadpodstawowej (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).
30 sierpnia 2019r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.