TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – symbol zawodu 431103

Mądry człowiek nie czeka na okazje – sam je stwarza …

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – symbol cyfrowy zawodu 431103

technik-rachunkowosci

Rachunkowość – sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. Natomiast księgowość polega na zapisywaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie.

Technik rachunkowości – to zawód przyszłości z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.

Technik rachunkowości odpowiada między innymi za:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników,
 • wycenianie składników aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie analizy finansowej.

Technik rachunkowości posiada takie umiejętności jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu rachunkowości, podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa;
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych   – egzamin pod koniec semestru II klasy 3

Kwalifikacja 2 EKA.07 Prowadzenie rachunkowości  – egzamin pod koniec semestru I klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin w cyklu 

Klasa III – 140 godzin

Klasa IV – 140 godzin

 

Dodatkowo innowacja zakłada naukę dwóch innych języków obcych od podstaw tj. języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego. Uczniowie poznają podstawowe słownictwo niezbędne do codziennej pracy przy obsłudze klienta obcojęzycznego m.in. nauczą się prowadzić rozmowy telefoniczne z klientami, tworzyć proste formy wypowiedzi, a także rozwiązywać pojawiające się problemy przy użyciu języka hiszpańskiego.