TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – symbol zawodu 343404

Po dobrym obiedzie człowiek jest skłonny wszystkim wybaczać …

Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów.

Usługa gastronomiczna –  polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, np. w restauracji.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – Symbol cyfrowy zawodu 343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych  jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi – te wszystkie miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych odpowiada między innymi za:

w zakresie kwalifikacji:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • ocenianie jakości produktów,
 • przechowywanie żywności,
 • obróbkę produktów i przygotowanie stanowiska pracy,
 • obsługę sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawanie dań;

w zakresie kwalifikacji:

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • ocenianie jakości żywności,
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywanie usług gastronomicznych,
 • ekspedycje potraw i napojów.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik organizacji  usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce  i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

      Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii,
 • Podstawy gastronomii,
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • Technologia gastronomiczna,
 • Zasady żywienia człowieka,
 • Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej,
 • Podstawy żywienia dietetycznego,
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe,
 • Język obcy w gastronomii.

      Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Pracownia technologii gastronomicznej,
 • Informatyka w gastronomii,
 • Pracownia usług i obsługi konsumenta,
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii.

      Praktyka zawodowa –  klasa 3 i 4

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki: 4 lata (nauka rozpoczęta w roku 2016, 2017, 2018) lub 5 lat (od 2019 roku)
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

biologia

Praca zawodowa

Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą (restauracje wolnostojące i przyhotelowe,  zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług,  inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską). Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dokumenty

 •  podstawa programowa (2012) – kwalifikacje T.6; T15
 • podstawa programowa (2017) – kwalifikacje TG.07;TG.16
 • podstawa programowa (2019) – kwalifikacje HGT.02; HGT.12
 • wykaz podręczników