Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się podczas uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Ceremoniał szkolny obowiązuje m.in. podczas uroczystości szkolnych, do których należą:

 1. Obchody rocznic i świąt państwowych.
 2. Uroczystości patriotyczne i religijne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej delegacja.
 3. Rocznice i jubileusze szkolne, inne inne uroczyste akademie.
 4. Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 5. Ślubowanie klas pierwszych i absolwentów szkoły.
 6. Uroczystości składania kwiatów w w miejscach Pamięci Narodowej.

I. Symbole szkoły

1. Sztandar

Sztandar szkoły jest symbolem Polski, symbolem małej Ojczyzny, jaką jest szkoła. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – jego poszanowania. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy posiada własny sztandar, wręczony w dniu 5 listopada 1977 r. Sztandar jest przechowywany w gablocie w holu administracji szkoły.

2. Poczet sztandarowy

 1. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu. Poczet sztandarowy składa się z chorążego (jeden uczeń) i asysty (dwie uczennice).
 2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego zgłaszane są przez opiekuna pocztu. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
 3. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.
 4. Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię oraz białe rękawiczki. Poczet sztandarowy w dniu uroczystości powinien być w stroju galowym.

3. Postępowanie ze sztandarem

 1. Wprowadzenie sztandaru; prowadzący uroczystość daje polecenie “szkoła – BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy, sztandar szkoły – WPROWADZIĆ”. Sztandar wprowadzany jest w postawie “na ramię”. Po zajęciu wyznaczonego miejsca przez poczet sztandarowy prowadzący daje polecenie “szkoła – SPOCZNIJ”.
 2. Odprowadzenie sztandaru; przed zakończeniem uroczystości prowadzący daje polecenie “szkoła – BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy, sztandar szkoły – WYPROWADZIĆ”. Poczet sztandarowy odprowadza sztandar do miejsca przechowywania. Prowadzący daje polecenie “szkoła – SPOCZNIJ”.
 3. Postępowanie w czasie ślubowania; prowadzący uroczystość daje polecenie “szkoła – BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy do ślubowania – WYSTĄP”. Poczet zajmuje wyznaczone miejsce, a flagowy wykonuje chwyt do nogi. Prowadzący daje polecenie”Uczniowie delegowani do ślubowania – WYSTĄP”. Delegowani uczniowie zajmują wyznaczone miejsca, prowadzący uroczystość daje polecenie “DO ŚLUBOWANIA”, poczet sztandarowy opuszcza sztandar jak do salutowania, po czym następuje odczytanie roty ślubowania. Po zakończeniu ślubowania prowadzący uroczystość daje polecenie “Delegowani uczniowie – WSTĄP”, “Poczet sztandarowy – WSTĄP”, “Szkoła – SPOCZNIJ”.
 4. Przekazanie opieki nad sztandarem; ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie nowy skład pocztu w porządku: chorąży, asysta przodem do płaszczyzny bocznej sztandaru.

Dotychczasowy chorąży mówi:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Nowy chorąży odpowiada:

Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru i przyjmuje sztandar. Dotychczasowa asysta odmaszerowuje.

4. Patron szkoły

Patron to symboliczny opiekun. Wybór zależy z reguły od jego charakteru, czy losów biografii. Maksymilian Jackowski z pewnością jest postacią zasłużoną dla naszej “małej ojczyzny”. Realizując podstawowy cel, naukę racjonalnej gospodarki i samodzielności zrzeszonych chłopów, doprowadził do wykształcenia licznej grupy średnich i bogatych rolników, działających solidarnie oraz świadomych politycznie i narodowo. To za jego kadencji, do 1900 r., liczba kółek rolniczych wzrosła z 30 do 200. Już za swego życia zyskał przydomek “Króla chłopów”. W środowisku cieszył się wielką estymą. Jego upór, pracowitość i poświęcenie dla najbardziej poniżanej i niedocenianej grupy społecznej – chłopów mogą być niedościgłym wzorem dla wychowanków i absolwentów naszej szkoły. Zaangażowanie Jackowskiego w walkę o zachowanie rodzimej ziemi w polskich rękach świadczy o głębokim patriotyzmie i ukochaniu ziemi – matki, a jego pracowitość i rzetelność to wzór dla młodych. Czyż to nie piękny przykład dla dzisiejszej młodzieży?

II. Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej, w dniu Patrona Szkoły. Wszyscy: uczniowie, nauczyciele, goście, stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru i trzymając prawą dłoń (z palcami do ślubowania) wyciągniętą w kierunku sztandaru powtarzają rotę przysięgi:

Rota ślubowania

Pomni ideałów Wielkiego Syna Narodu i Patrona Naszej Szkoły Maksymiliana Jackowskiego, My uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubujemy:

 • obywatelską i uczniowską postawą godnie reprezentować naszą Ojczyznę i szkołę
 • rozwijać swoją osobowość i intelekt
 • uczyć się systematycznie i pilnie, przestrzegać obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły
 • w nauce, przyszłej pracy i życiu kierować się słowami patrona: ciągle rozwijać się w cnotach rodzinnych i obywatelskich, strzec wiary ojczystej, języka i obyczajów, podnosić byt ekonomiczny Ojczyzny.

III. Ślubowanie absolwentów

Na uroczystości Dnia Absolwenta Uczniowie kończący szkołę składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność, a przedstawiciele absolwentów, podchodząc do sztandaru z wyciągniętymi palcami prawej dłoni, powtarzają słowa przysięgi:

Rota ślubowania

My, Absolwenci Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Tobie Szkoło uroczyście przyrzekamy:

 • z godnością nosić zaszczytne miano Absolwenta Zespołu Szkół Ekonomicznych
 • dbać o dobre imię szkoły
 • zdobytą wiedzę i umiejętności najlepiej wykorzystywać dla rozwoju i dobra naszej Ojczyzny.

IV. Złota Klasa

Na zakończenie każdego roku szkolnego, spośród uczniów szkoły wyróżniających się w nauce, zostaje wyłoniona tzw. Złota Klasa. Tworzą ją uczniowie o średniej co najmniej 4,25 oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniu. Uczniom tym podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego zostają wręczone nagrody, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Skład Złotej Klasy jest publikowany na stronie internetowej szkoły oraz wywieszany w gablocie Młodzieżowej Rady Szkoły.

V. Dekoracja szkoły

 1. Budynek szkoły flagami państwowymi dekorowany jest na święta państwowe, Dzień Patrona, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 2. Miejsca uroczystości szkolnych dekorowane są flagami państwowymi, Unii Europejskiej, regionalnymi i miejskimi z okazji świąt państwowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Patrona i innych uroczystych okazji.

Agnieszka Pol