Informacje dla kandydata

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA KANDYDATA

1. W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja do ZSE w Słupcy?

Nabór do ZSE : na stronie głównej www.zseslupca.eu po prawej stronie ikona “nabór – szkoła ponadpodstawowa”. Kandydacie – wypełnij wniosek, wydrukuj i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego przynieś do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

2. Ile klas można wybrać w ZSE?

Nie ma ograniczenia. Można wybrać dowolną liczbę klas technikum (technik ekonomista, technik logistyk, technik rachunkowości, technik reklamy, technik spedycji).

 3.  Czy kolejność wybranych klas ma znaczenie?

Tak, klasy należy podać kierunek w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej.

 4. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja  w ZSE?

Dokumenty kandydatów będą przyjmowane od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w sekretariacie ZSE.

5. Kiedy należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty?

Dokumenty należy złożyć od 21 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. w sekretariacie ZSE.

6. Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie?

Tak, na wszystkich kierunkach. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz medycyny pracy. Skierowania na badania lekarskie wydawane będą w sekretariacie szkoły od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. Zaświadczenie należy złożyć w szkole do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00 w uzasadnionych przypadkach zaświadczenie może być dostarczone do 24 września 2021 r.

7. Czy w szkole będzie możliwość wykonania badań?

Tak, badania lekarskie dla kandydatów odbędą w się gabinecie higienistki w ZSE dnia 5 lipca 2021.r (lekarz medycyny pracy Antoni Kierepka).

8. Kiedy zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do ZSE?

Listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca 2021 r.

9. Do kiedy należy potwierdzić wolę przyjęcia do ZSE?

Wolę przyjęcia do ZSE należy potwierdzić przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00.

10. Kiedy zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do ZSE?

Listy przyjętych kandydatów do ZSE zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00

11. Jakich przedmiotów będę się uczył w zakresie rozszerzonym ?

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym uzależnione są od kierunku kształcenia:

 • technik ekonomista, technik rachunkowości – matematyka
 • technik logistyk, technik spedytor – geografia
 • technik reklamy – język polski / język angielski

12. Jakich języków obcych można się uczyć w ZSE?

We wszystkich klasach technikum nauczane są dwa języki obce: język angielski jako pierwszy i język niemiecki jako drugi (kontynuacja).

W klasie pierwszej technik ekonomista/ technik rachunkowości – dodatkowo język hiszpański – podstawowy.

13. W jaki sposób odbywa się praktyka zawodowa?

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa – uczniowie technikum odbywają ją u pracodawców w klasie III i IV (po 140 godzin, w sumie 280 godzin).

14. Czy w ZSE realizowane są projekty rozwijające zainteresowania i talenty uczniów?

Tak, uczniowie ZSE biorą udział w projektach przedmiotowych, startują w konkursach i olimpiadach.

Projekty w ZSE – zakładka “PROJEKTY”.

 

 

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – 5 LETNIE TECHNIKUM

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – symbol cyfrowy zawodu 431103

technik-rachunkowosci

Rachunkowość – sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. Natomiast księgowość polega na zapisywaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie.

Technik rachunkowości – to zawód przyszłości z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.          W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.

Technik rachunkowości odpowiada między innymi za:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników,
 • wycenianie składników aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie analizy finansowej.

Technik rachunkowości posiada takie umiejętności jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu rachunkowości, podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa;
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych   – egzamin pod koniec semestru II klasy 3

Kwalifikacja 2 EKA.07 Prowadzenie rachunkowości  – egzamin pod koniec semestru I klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin w cyklu 

Klasa III – 140 godzin

Klasa IV – 140 godzin

 

TECHNIK EKONOMISTA– symbol cyfrowy zawodu 331403

technik-ekonomista

Ekonomia  dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.

Technik ekonomista –  to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach  w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie  i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Praca technika ekonomisty zdominowana jest wykonywaniem czynności biurowych, wypełnianiem druków, rejestrów zestawień finansowych, a więc pracą z cyframi i liczbami. Dlatego ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy na klawiaturze komputera. Przyszły ekonomista powinien być sumienny, dokładny, odpowiedzialny, dyskretny, odporny na emocje i stres, empatyczny i komunikatywny.

Ekonomista odpowiada między innymi za:

 • prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi,
 • prowadzenie sekretariatu,
 • sprawy księgowo-rozliczeniowe,
 • sprawy kadrowo-płacowe w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.
 • prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze,
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych; z  fakturowaniem transakcji;
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków.

Ekonomista posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w  jednostce organizacyjnej  – egzamin 

Kwalifikacja 2  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych   – egzamin

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin

Klasa  III – 140 godzin

Klasa  IV – 140 godzin

 

 

TECHNIK LOGISTYK – symbol cyfrowy zawodu 333107

technik-logistyk

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk –  to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów  z branży logistycznej.

Logistyk odpowiada między innymi za:

 • sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie,
 • koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia,
 • odpowiada za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu,
 • współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy,
 • prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży,
 • kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży,
 • odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi,
 • w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów,
 • zajmuje się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Logistyk posiada umiejętności takie, jak:

 • jasne formułowanie przekazu,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych mu zadań,
 • wysokie kompetencje społeczne,
 • poprawnie komunikuje się w języku ojczystym oraz w języku obcym,
 • sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, zarządzania,
 • odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik logistyk potrafi:

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową,
 • tworzyć plany dostaw,
 • wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów, prowadzić dokumentację magazynową,
 • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty dostawy i magazynowania towarów,
 • ustalać ceny za usługi transportowe,
 • prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,
 • zarządzać gospodarką odpadami,
 • stosować zasady odpowiedzialności zawodowej,
 • optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego,
 • posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej,
 • przestrzegać zasad kultury i etyki,
 • organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  SPL.01 – Obsługa magazynów – egzamin pod koniec II semestru klasy 2

Kwalifikacja 2  SPL.04  Organizacja transportu – egzamin pod koniec I semestru klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin 

Klasa  III – 140 godzin 

Klasa IV – 140 godzin

 

 

 

TECHNIK SPEDYTOR –  symbol cyfrowy zawodu 333108

Spedycja  – to jeden z działów transportu, który polega na zorganizowaniu przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy.

Technik spedytor –  to zawód przyszłości, o charakterze usługowym. Kodeks Cywilny reguluje umowę spedycji, jako umowę nazwaną.

Zadania spedytora:

 • organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego,
 • ustala szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi,
 • poszukuje dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu,
 • w przypadku eksportu oraz importu towarów odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych,
 • doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu,
 • planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego,
 • ubezpiecza towar,
 • opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych,
 • organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Praca technika spedytora polega na:

 • opracowywaniu oferty spedycyjnej,
 • kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych,
 • planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych,
 • monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
 • prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
 • likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym,
 • podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
 • kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.

EGZAMINY  – jedna kwalifikacja 

Kwalifikacja 1  SPL.01 – Obsługa magazynów – egzamin pod koniec I semestru klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin

Klasa IIII – 140 godzin

Klasa  IV – 140 godzin

 

 

TECHNIK REKLAMY – symbol cyfrowy zawodu 333907

technik-reklamy

Reklama  – oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości,  praw i zobowiązań.

Technik reklamy –  analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Zadania technik reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,
 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • tworzy przekaz reklamowy,
 • wykonuje projekty reklamy,
 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,
 • tworzy plan mediowy,
 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik reklamy powinien:

 • potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem,
 • posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie,
 • posiadać umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania,
 • być kreatywny,
 • nieustannie rozwijać się,
 • posiadać wrażliwość estetyczną i zmysł plastyczny,
 • być komunikatywny z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1   – PGF.07  Wykorzystanie przekazu reklamowego – egzamin pod koniec II semestru klasa 3

Kwalifikacja 2   – PGF.08  Zarządzanie kampanią reklamową – egzamin pod koniec I semestru klasa 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 28o godzin

Klasa III – 140 godzin

Klasa IV – 140 godzin

 

 

Agnieszka Pol