Informacje dla kandydata

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych 5 letniego technikum na rok szkolny 2022_2023_ZSE_SŁUPCA

Zarządzenie 12 Komisja Rekrutacyjna na 2022_2023

TERMINY POSTĘPOWANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA KANDYDATA (źródło: strona ko.poznan.pl (31.01.2022 r.)

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023?
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego:

 • do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych,
 • publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz
 • publicznych szkół dla dorosłych

określił Wielkopolski Kurator Oświaty

Dlaczego rekrutacja wydłuża się na miesiące wakacyjne?
Bo w interesie kandydata do szkoły jest, aby warunki konkurowania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej były równe, przejrzyste i możliwe do spełnienia dla każdego.

W związku z tym, Kurator oświaty przy określaniu terminów postępowania kierował się m.in.:

 • terminami wynikającymi z ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają komisji rekrutacyjnej weryfikację załączonych do wniosku dokumentów, przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym kandydata, którego odwołanie zostało uwzględnione w postępowaniu zasadniczym,
 • terminami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego (24.06.2022 r. – zakończenie zajęć, 8.07.2022 r. – wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty),
 • koniecznością pozyskania przez kandydatów do techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych zaświadczenia lekarskiego,
 • sytuacją epidemiczną w kraju związaną z wirusem SARS-CoV-2 i możliwymi trudnościami w dostępie do lekarza medycyny pracy.

Czy uczeń szkoły ponadpodstawowej może drugi raz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym?
Nie może. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych przeprowadza się tylko do klas pierwszych i klas wstępnych, wyłącznie wśród absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, nie mogą przystępować do postępowania rekrutacyjnego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zmienić szkołę na podstawie przepisów o przechodzeniu uczniów z jednej szkoły do innej. Decyzję o przyjęciu ucznia do nowej szkoły podejmuje dyrektor tej szkoły.

Do kogo w pierwszej kolejności może zwrócić się uczeń klasy VIII z pytaniami dotyczącymi przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?
Informacji nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych winien udzielić doradca zawodowy albo inni nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole podstawowej, wyznaczeni przez dyrektora szkoły, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?
O sposobie składania wniosku (czy wersja papierowa czy wniosek on-line) decyduje organ prowadzący dane szkoły, np. Miasto Poznań, Miasto Kalisz, Powiat Poznański, Powiat Kościański. Większość organów prowadzących, szczególnie w dużych miastach, wprowadzi system elektroniczny. Informacji na ten temat należy szukać w szkołach ponadpodstawowych lub w urzędzie właściwym dla danego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek?
O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

Kto przeprowadza rekrutację?
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej.

Kto rozpatruje odwołanie?
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi się do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W jaki sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?
Reguluje to rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.                            Zaznaczyć należy, iż w tym roku nadal egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy.

Kryteria Maksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo: 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3   = 30 pkt

za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Co odnotowuje się na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia?
Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły podstawowej?
Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czy komisja rekrutacyjna może uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia osiągnięcia kandydata, których nie wpisano na świadectwie?
Nie może. Ustawa określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu oraz określa jakie dokumenty załącza się do wniosku. Jednym z kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania są szczególne osiągnięcia ucznia, ale tylko te wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji i Nauki oraz laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty. Ww. laureaci i finaliści załączają do wniosku o przyjęcie do szkoły odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

Jaka jest różnica pomiędzy listą zakwalifikowanych, a listą przyjętych?
Po przeprowadzeniu całego postępowania rekrutacyjnego, a więc po dokonaniu oceny wszystkich wniosków kandydatów zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie, komisja rekrutacyjna ustala wyniki i podaje je do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Na liście zakwalifikowanych umieszcza się kandydatów, którzy spełnili warunki przyjęcia i w konkurencji o wolne miejsca uzyskali najwyższą lub wystarczającą liczbę punktów. Kandydat taki potwierdza swój wybór poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego. Na liście niezakwalifikowanych natomiast zostaje umieszczony kandydat, który uzyskał niższą liczbę punktów niż pozostali kandydaci do danego oddziału danej szkoły.

Ostatecznie, na liście przyjętych do szkoły umieszcza się kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani oraz złożyli w terminie wymagane dokumenty.

Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?
Reguluje to art. 134 i 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 1. W przypadku kandydatów do technikum lub branżowej szkoły I stopnia

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245);

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

– orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622);

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E

– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht

– orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

 1. W przypadku kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia

– zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Ww. zaświadczenie wydaje się na wniosek absolwenta.

W sprawie skierowania na badania lekarskie należy skontaktować się ze szkołą, do której kandydat będzie się ubiegać.

Gdzie można wykonać badania lekarskie w związku z ubieganiem się do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?
Wykaz jednostek wykonujących badania lekarskie na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Adres: https://wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html

Odpowiednie badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której ubiega się kandydat.

 

Podstawowe akty prawne:

 • zasady przyjmowania do publicznych szkół

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – rozdział 6 (art. 130 – 164)

 • szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11 bab

 • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651)

 

Aktualizacja: Agnieszka Pol, dnia 19.02.2022

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – 5 LETNIE TECHNIKUM

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – symbol cyfrowy zawodu 431103

technik-rachunkowości

Rachunkowość – sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. Natomiast księgowość polega na zapisywaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie.

Technik rachunkowości – to zawód przyszłości z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.          W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.

Technik rachunkowości odpowiada między innymi za:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników,
 • wycenianie składników aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie analizy finansowej.

Technik rachunkowości posiada takie umiejętności jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu rachunkowości, podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa;
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych   – egzamin pod koniec semestru II klasy 3

Kwalifikacja 2 EKA.07 Prowadzenie rachunkowości  – egzamin pod koniec semestru I klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin w cyklu 

Klasa III – 140 godzin

Klasa IV – 140 godzin

 

TECHNIK EKONOMISTA– symbol cyfrowy zawodu 331403

technik-ekonomista

Ekonomia  dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.

Technik ekonomista –  to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach  w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie  i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Praca technika ekonomisty zdominowana jest wykonywaniem czynności biurowych, wypełnianiem druków, rejestrów zestawień finansowych, a więc pracą z cyframi i liczbami. Dlatego ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy na klawiaturze komputera. Przyszły ekonomista powinien być sumienny, dokładny, odpowiedzialny, dyskretny, odporny na emocje i stres, empatyczny i komunikatywny.

Ekonomista odpowiada między innymi za:

 • prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi,
 • prowadzenie sekretariatu,
 • sprawy księgowo-rozliczeniowe,
 • sprawy kadrowo-płacowe w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.
 • prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze,
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych; z  fakturowaniem transakcji;
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków.

Ekonomista posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w  jednostce organizacyjnej  – egzamin 

Kwalifikacja 2  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych   – egzamin

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin

Klasa  III – 140 godzin

Klasa  IV – 140 godzin

 

 

TECHNIK LOGISTYK – symbol cyfrowy zawodu 333107

technik-logistyk

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk –  to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów  z branży logistycznej.

Logistyk odpowiada między innymi za:

 • sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie,
 • koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia,
 • odpowiada za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu,
 • współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy,
 • prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży,
 • kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży,
 • odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi,
 • w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów,
 • zajmuje się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Logistyk posiada umiejętności takie, jak:

 • jasne formułowanie przekazu,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych mu zadań,
 • wysokie kompetencje społeczne,
 • poprawnie komunikuje się w języku ojczystym oraz w języku obcym,
 • sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, zarządzania,
 • odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik logistyk potrafi:

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową,
 • tworzyć plany dostaw,
 • wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów, prowadzić dokumentację magazynową,
 • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty dostawy i magazynowania towarów,
 • ustalać ceny za usługi transportowe,
 • prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,
 • zarządzać gospodarką odpadami,
 • stosować zasady odpowiedzialności zawodowej,
 • optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego,
 • posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej,
 • przestrzegać zasad kultury i etyki,
 • organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1  SPL.01 – Obsługa magazynów – egzamin pod koniec II semestru klasy 2

Kwalifikacja 2  SPL.04  Organizacja transportu – egzamin pod koniec I semestru klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin 

Klasa  III – 140 godzin 

Klasa IV – 140 godzin

 

 

 

TECHNIK SPEDYTOR –  symbol cyfrowy zawodu 333108

Spedycja  – to jeden z działów transportu, który polega na zorganizowaniu przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy.

Technik spedytor –  to zawód przyszłości, o charakterze usługowym. Kodeks Cywilny reguluje umowę spedycji, jako umowę nazwaną.

Zadania spedytora:

 • organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego,
 • ustala szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi,
 • poszukuje dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu,
 • w przypadku eksportu oraz importu towarów odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych,
 • doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu,
 • planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego,
 • ubezpiecza towar,
 • opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych,
 • organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Praca technika spedytora polega na:

 • opracowywaniu oferty spedycyjnej,
 • kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych,
 • planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych,
 • monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
 • prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
 • likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym,
 • podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
 • kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.

EGZAMINY  – jedna kwalifikacja 

Kwalifikacja 1  SPL.01 – Obsługa magazynów – egzamin pod koniec I semestru klasy 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 280 godzin

Klasa IIII – 140 godzin

Klasa  IV – 140 godzin

 

 

TECHNIK REKLAMY – symbol cyfrowy zawodu 333907

technik-reklamy

Reklama  – oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości,  praw i zobowiązań.

Technik reklamy –  analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Zadania technik reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,
 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • tworzy przekaz reklamowy,
 • wykonuje projekty reklamy,
 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,
 • tworzy plan mediowy,
 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik reklamy powinien:

 • potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem,
 • posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie,
 • posiadać umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania,
 • być kreatywny,
 • nieustannie rozwijać się,
 • posiadać wrażliwość estetyczną i zmysł plastyczny,
 • być komunikatywny z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

EGZAMINY  – dwie kwalifikacje

Kwalifikacja 1   – PGF.07  Wykorzystanie przekazu reklamowego – egzamin pod koniec II semestru klasa 3

Kwalifikacja 2   – PGF.08  Zarządzanie kampanią reklamową – egzamin pod koniec I semestru klasa 5

PRAKTYKA ZAWODOWA  – 28o godzin

Klasa III – 140 godzin

Klasa IV – 140 godzin

 

**** TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów.

Usługa gastronomiczna –  polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, np. w restauracji.

Technik żywienia i usług gastronomicznych (klasa 2, 3 i 4)/technik organizacji  usług gastronomicznych (klasa 1) – Symbol cyfrowy zawodu 343404

Technik organizacji  usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi – te wszystkie miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Technik organizacji usług gastronomicznych odpowiada między innymi za:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • ocenianie jakości produktów,
 • przechowywanie żywności,
 • obróbkę produktów i przygotowanie stanowiska pracy,
 • obsługę sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawanie dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • ocenianie jakości żywności,
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywanie usług gastronomicznych,
 • ekspedycje potraw i napojów.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik organizacji  usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce  i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

1.HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

2.HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

      Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii,
 • Podstawy gastronomii,
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • Technologia gastronomiczna,
 • Zasady żywienia człowieka,
 • Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej,
 • Podstawy żywienia dietetycznego,
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe,
 • Język obcy w gastronomii.

      Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Pracownia technologii gastronomicznej,
 • Informatyka w gastronomii,
 • Pracownia usług i obsługi konsumenta,
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii.

      Praktyka zawodowa –  klasa 3 i 4  –  280 godzin

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

Biologia lub język angielski

Praca zawodowa

Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą (restauracje wolnostojące i przyhotelowe,  zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług,  inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską). Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dokumenty

 • podstawa programowa (2019) – kwalifikacje 02; HGT.12

klasa z innowacją pedagogiczną “Sztuka zdobienia potraw”

Garnirowanie rozwinięto w Azji, a jej prawdziwymi mistrzami są Chińczycy i Japończycy. Potrawy zaczęto dekorować tutaj już w VII wieku, za czasów dynastii Tang. Wykrawane warzywa i owoce zdobiące stoły były swoistym podziękowaniem za dary przyrody. W późniejszym czasie dekorowanie potraw i naczyń nazwano z języka francuskiego garnirowaniem, a używane do tego celu dodatki – garnirunkiem.

Mówi się, że jest to prawdziwa sztuka, która w sposób wizualny podnosi smak potrawy. Specjaliści przekonują, że nawet prosto udekorowane danie smakuje znacznie lepiej niż w wersji podstawowej, bez upiększających dodatków. Cały sekret polega na pobudzaniu trzech zmysłów człowieka: wzroku, zapachu i smaku.

Do zdobienia najczęściej wykorzystywane są (choć nie jest to regułą) pomidory, kolorowe papryki, marchewki, rzodkiewki, pietruszki, ogórki, cebula i por. Warzywami dopełniającymi całości obrazu jest  sałata, koper i nać pietruszki, szczypior, czy liście bazylii. Sztuka dekorowania potraw, choć może wydawać się skomplikowana, wcale taka nie jest. Jeśli ktoś zechce się jej nauczyć, to bez większego problemu znajdzie w sprzedaży wiele przydatnych akcesoriów takich noże o różnych kształtach ostrzy, łopatki, obieraki, przyrządy do wydrążania gniazd nasiennych, nożyczki, a także specjalne zestawy do modelowania warzyw i owoców.

Carving to sztuka, która znana była już w starożytności w krajach dalekiego wschodu. Natomiast obecnie przywędrowała również do Europy i ostatnimi czasy stała się popularna w Polsce. Carving polega na rzeźbieniu nożami w owocach i warzywach. Po raz pierwszy do Polski ta metoda wykonywania rzeźb trafiła kilkanaście lat temu. Obecnie rzeźby z owoców i warzyw stanowią ozdoby na biesiadnych i weselnych stołach lub hotelach. Każdy może nabyć taką umiejętność, pod warunkiem, że będzie stosował odpowiednie narzędzia.

 

Agnieszka Pol