TECHNIK SPEDYTOR – klasa policyjna – symbol zawodu 333108

Spedycja  – to jeden z działów transportu, który polega na zorganizowaniu przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy.

Technik spedytor – Symbol cyfrowy zawodu 333108

Technik spedytor –  to zawód przyszłości, o charakterze usługowym. Kodeks Cywilny reguluje umowę spedycji, jako umowę nazwaną.

Zadania spedytora:

 • organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego,
 • ustala szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi,
 • poszukuje dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu,
 • w przypadku eksportu oraz importu towarów odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych,
 • doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu,
 • planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego,
 • ubezpiecza towar,
 • opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych,
 • organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Praca technika spedytora polega na:

 • opracowywaniu oferty spedycyjnej,
 • kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych,
 • planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych,
 • monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
 • prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
 • likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym,
 • podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
 • kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik spedytor potrafi:

 • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i spedycyjne,
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Kwalifikacja i egzamin w zawodzie technik spedytor

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki  egzamin z zakresu kwalifikacji:

 SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów   

 Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Ekonomika transportu,
 • Transport i spedycja,
 • Środki transportu,
 • Podstawy prawa transportowego,
 • Podstawy logistyki i magazynowania,
 • Ubezpieczenie w transporcie i spedycji,
 • Język obcy dla spedytorów

   Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Techniki biurowe i informatyczne,
 • Pracownia transportu i spedycji,
 • Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji.

    Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, terminalach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, w klasie 3 i 4

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki: 5 lat (od 2019 roku)
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

język angielski, geografia

Praca zawodowa

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik spedytor są:

 • firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe,
 • agencje obsługi portów lotniczych i morskich,
 • firmy kurierskie,
 • urzędy pocztowe,
 • agencje celne,
 • może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Dokumenty

Ponadto uczniowie w ramach edukacji policyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy KPP w Słupcy zostaną zapoznani z następującymi blokami tematycznymi:

 • wiedza o państwie i policji,
 • elementy działań prewencyjnych,
 • zagadnienia z zakresu kryminalistyki, zagadnienia ruchu drogowego, wstęp do prawoznawstwa,
 • psychologiczno – etyczne aspekty działań policyjnych,
 • dowód w procesie karnym,
 • prawa i obowiązki pokrzywdzonego/ podejrzanego/ oskarżonego i świadka,
 • odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa,
 • musztra,
 • Tradycje Policji,
 • Zawód policjanta – powołanie i służba.

Dodatkowo uczniowie odbędą następujące zajęcia i zdobędą takie umiejętności jak:

 • strzelectwo sportowe,
 • techniki samoobrony/ techniki interwencyjne i sztuki walki,
 • zajęcia z żeglarstwa.

Uczniowie mają zaplanowany udział w zawodach i turniejach sportowych, udział w konkursach tematycznych, udział w akcjach związanych z propagowaniem zasad bezpieczeństwa, udział w akcjach wolontariatu, w grach terenowych, w akcjach o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie będą uczestniczyli w uroczystościach państwowych i Święcie Policji oraz demonstrowali swoje umiejętności w mundurze podczas spotkań z rodzicami oraz podczas lokalnych i szkolnych uroczystości.