REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW na rok szkolny 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA rok szkolny 2020/2021 (Pobierz REGULAMIN REKRUTACJI w zakładce “Dla kandydata”)

1.Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2020/2021 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych pięcioletniego technikum w następujących zawodach:

Symbol

oddziału

Kierunek kształcenia

Przedmioty proponowane do realizacji
w zakresie rozszerzonym *

I P technik logistyk/technik spedytor

– klasa mundurowa policyjna

 

matematyka lub geografia*

I A technik ekonomista

klasa mundurowa

celno – skarbowa

 

matematyka lub geografia*

IR technik reklamy język polski lub język angielski*

*jeden przedmiot do wyboru

2. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty :

 • wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej),
 • 2 fotografie (jedno zdjęcie na płycie CD),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • deklarację wyboru języka wiodącego,
 • informację dotyczącą wyboru ewentualnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

UWAGA:

Do klas mundurowych tj. technik logistyk/technik spedytor (klasa policyjna)  i technik ekonomista (klasa celno – skarbowa) wymagane są: nienaganne zdrowie, dobra sprawność fizyczna i co najmniej poprawne zachowanie.

3.Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 15 czerwca 2020 r.!

 

 

KRYTERIA DECYDUJĄCE O PRZYJĘCIU DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Technikum nr 1

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego  Słupcy

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

l.p. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie
1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego max 18 punktów Maksymalnie 100 punktów
2. Liczbowo określona ocena z matematyki max 18 punktów
3. Liczbowo określona ocena z:

·    geografii, języka obcego  (technik logistyk/technik spedytor)

·    geografii, języka obcego  (technik ekonomista )

·    informatyki, języka obcego (technik reklamy)

 

 

max 18 punktów za każdy przedmiot

4. Sposób przeliczania ocen z przedmiotów na punkty:

1).   celujący            – przyznaje się

2).   bardzo dobry    – przyznaje się

3).   dobry                – przyznaje się

4).  dostateczny        – przyznaje się

5).  dopuszczający   przyznaje się

 

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
6. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w szczególności uzyskanie wysokiego miejsca                  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły  

 

max 18 punktów

7. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

3 punkty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski i matematyka      1% =  0,35 pkt.

·        język obcy nowożytny            1% =  0,30 pkt.

 

1)    język polski  – maksymalnie 100% = 35 punktów

2)    matematyka – maksymalnie 100% = 35 punktów

3)    część z języka obcego nowożytnego – maksymalnie 100% = 30 punktów

 

 

max 100 punktów

Maksymalnie 100 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH

DO UZYSKANIA

PRZEZ KANDYDATA

 

200 punktów

 

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

3 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.do godz. 15.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7. do 12 czerwca 2020 r.
5 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od23 czerwca 2020 r. do7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*
od23 czerwca 2020 r. do7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych I termin do9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, I termin do9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca2020 r.;

10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna). I termin do9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca2020 r.;

 

11 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do14 sierpnia 2020 r. 

16 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

17 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia  2020 r.

21 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

 

 

SUKCESY SZKOŁY

2020-2017

 • finalistka ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok – b 27.04.2020 r.(Natalia Król – klasa 2a)
 • laureaci ogólnopolskiego Konkursu “Zostań Ekonomistą” Wydział Ekonomiczno- Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – indeksy na uczelnię (Krzysztof Gorzelańczyk, Paulina Szymaszek, Patrycja Woźniak – klasa IV a) 25.05.2020 r.
 • wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie fizycznym 2020 r.
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2020 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2019 dla najlepszych techników w Polsce
 • Brązowa Tarcza Perspektyw 2018 dla najlepszych techników w Polsce
 • I miejsce w Powiecie Słupeckim w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Szkoła na Medal” – „Szkoła Przyjazna Uczniom 2018”
 • Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich 2018
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Singing” 2019
 • Finaliści w Wielkopolskim Konkursie Matematycznym „Supermatematyk” 2018
 • Finalistka w Olimpiadzie Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2019
 • I i III miejsce w ligach przedmiotowych z języka angielskiego, matematyki i fizyki – ligi rozgrywane w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska 2020”
 • I miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w pchnięciu kulą 2019
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej „Licealiada 2018/2019”
 • VI miejsce w województwie w interaktywnym konkursie Maks Matematyczny 2018
 • I i III miejsce w Lidze Strzeleckiej z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • II miejsce w Drużynowych Zawodach Strzeleckich z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • III miejsce na Festiwalu Piosenki Miłosnej Września 2018
 • Medal dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy za zasługi dla Ligii Obrony Kraju 2018
 • II miejsce w turnieju drużynowym w konkurencji karabinek sportowy 2018
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • II miejsce w Konkursie fotograficznym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2017
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej 2017

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

języki obce, koło taneczne, zajęcia sportowe w tym basen, strzelectwo, samoobrona,  ligi przedmiotowe: język polski, matematyka, geografia;  Klub Wolontariusza, Klub Reklamomaniaków