OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

OFERTA EDUKACYJNA rok szkolny 2024/2025

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/

Kryteria punktowe 2024_2025

Pytania i odpowiedzi – REKRUTACJA 2024_2025 informacje ze strony KO Poznań 19.02.2024

zadania-komisji-rekrutacyjnej

zadania-szkoly-podstawowej

Regulamin rekrutacji ZSE Słupca na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy rekrutacji

zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-klasy-wstepne TERMINY REKRUTACJI KO Poznań

TERMINY REKRUTACJI 24_25

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2024/2025 prowadzi nabór elektroniczny do dwóch klas pierwszych pięcioletniego technikum (klasa IP technik logistyk/technik spedytor i klasa IB – technik reklamy/technik ekonomista) – szczegóły w “Regulaminie rekrutacji”  w zakładce “DLA KANDYDATA”

 

Symbol

oddziału

 

Kierunki kształcenia

ZSE SŁUPCA rok szkolny 2024/2025

Przedmioty proponowane do realizacji
w zakresie rozszerzonym *

 

Liczba uczniów

 

 

 

 

I B

klasa łączona

TECHNIK EKONOMISTA

Klasa z innowacją pedagogiczną:

„Fotografowanie i wideofilmowanie”

Kwalifikacje – technik ekonomista:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Matematyka lub

Biznes  i zarządzanie lub

Język angielski                        (język niemiecki)

 

 

15

TECHNIK REKLAMY

Klasa z innowacją pedagogiczną

„Fotografia i wideofilmowanie”

Kwalifikacje:

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

 

Język polski lub

Biznes  i zarządzanie lub

Język angielski                           (język niemiecki)

 

 

15

 

 

 

I P

klasa łączona

TECHNIK SPEDYTOR

Klasa i innowacją pedagogiczną

„Klasa mundurowa policyjna”

Kwalifikacja:

SPL.05  Organizacja transportu oraz obsługa klientów  i kontrahentów

 

Geografia lub

Biznes  i zarządzanie lub

Język angielski                                   (język niemiecki)

 

 

15

TECHNIK LOGISTYK

Klasa i innowacją pedagogiczną

„Klasa mundurowa policyjna”

Kwalifikacja:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

 

Geografia lub

Biznes  i zarządzanie lub

Język angielski                         (język niemiecki)

 

 

15

 

KLASA I P – TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK SPEDYTOR  – 30 uczniów

Klasa z innowacją pedagogiczną: “Klasa mundurowapolicyjna “

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk  – Symbol cyfrowy zawodu 333107

Technik logistyk –  to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów  z branży logistycznej.

Logistyk odpowiada między innymi za:

 • sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie,
 • koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia,
 • odpowiada za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu,
 • współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy,
 • prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży,
 • kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży,
 • odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi,
 • w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów,
 • zajmuje się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Logistyk posiada umiejętności takie, jak:

 • jasne formułowanie przekazu,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych mu zadań,
 • wysokie kompetencje społeczne,
 • poprawnie komunikuje się w języku ojczystym oraz w języku obcym,
 • sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, zarządzania,
 • odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

 

Spedycja  – to jeden z działów transportu, który polega na zorganizowaniu przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy.

Technik spedytor – Symbol cyfrowy zawodu 333108

Technik spedytor –  to zawód przyszłości, o charakterze usługowym. Kodeks Cywilny reguluje umowę spedycji, jako umowę nazwaną.

Zadania spedytora:

 • organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego,
 • ustala szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi,
 • poszukuje dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu,
 • w przypadku eksportu oraz importu towarów odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych,
 • doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu,
 • planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego,
 • ubezpiecza towar,
 • opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych,
 • organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Praca technika spedytora polega na:

 • opracowywaniu oferty spedycyjnej,
 • kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych,
 • planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych,
 • monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
 • prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
 • likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym,
 • podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
 • kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.

 

Uczniowie klasy I P zapoznają się z podstawami wiedzy prawnej, poznają psychiczne i fizyczne aspekty pracy w policji; nabędą takich kompetencji i umiejętności pracy w każdym zawodzie jak: właściwa postawa społeczna, obywatelska i patriotyczna oraz odpowiedzialność, dyscyplina, praca pod presją czasu/ w stresie, praca w grupie, planowanie, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Zasadnicze tematy, istotne dla realizacji założeń klasy policyjnej poruszane będą na zajęciach ogólnokształcących ujętych w ramowym planie nauczania rozszerzonych o innowacje pedagogiczne zawierające treści takie jak:

 1. wiedza o społeczeństwie: prawo jako system normatywny, funkcje prawa, znaczenie kodyfikacji, geneza praw człowieka, pojęcie normy prawnej i przepisu prawnego;
 2. edukacja dla bezpieczeństwa: system obronności państwa, ochrona ludności, obrona cywilna, zagrożenia naturalne i w czasie wojny, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy, planowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, rozpoznawanie sygnałów alarmowania ludności;
 3. wychowanie fizyczne: tor policyjny, zajęcia pływackie, ścianka wspinaczkowa, salka fitness;
 4. doradztwo zawodowe: mocne i słabe strony, autoprezentacja, kompetencje społeczne, motywacja, ścieżka kariery.

Ponadto uczniowie w ramach edukacji policyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy KPP w Słupcy zostaną zapoznani z następującymi blokami tematycznymi:

 • wiedza o państwie i policji,
 • elementy działań prewencyjnych,
 • zagadnienia z zakresu kryminalistyki, zagadnienia ruchu drogowego, wstęp do prawoznawstwa,
 • psychologiczno – etyczne aspekty działań policyjnych,
 • dowód w procesie karnym,
 • prawa i obowiązki pokrzywdzonego/ podejrzanego/ oskarżonego i świadka,
 • odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa,
 • musztra,
 • Tradycje Policji,
 • Zawód policjanta – powołanie i służba.

Dodatkowo uczniowie odbędą następujące zajęcia i zdobędą takie umiejętności jak:

 • strzelectwo sportowe,
 • techniki samoobrony/ techniki interwencyjne i sztuki walki,
 • zajęcia z żeglarstwa.

Uczniowie mają zaplanowany udział w zawodach i turniejach sportowych, udział w konkursach tematycznych, udział w akcjach związanych z propagowaniem zasad bezpieczeństwa, udział w akcjach wolontariatu, w grach terenowych, w akcjach o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie będą uczestniczyli w uroczystościach państwowych i Święcie Policji oraz demonstrowali swoje umiejętności w mundurze podczas spotkań z rodzicami oraz podczas lokalnych i szkolnych uroczystości.

 

 

Klasa I B – TECHNIK EKONOMISTA/ TECHNIK REKLAMY – 30 uczniów

Klasa z innowacją pedagogiczną “Fotografowanie i wideofilmowanie”

Ekonomia  dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.

Technik ekonomista –  to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach  w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie  i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Praca technika ekonomisty zdominowana jest wykonywaniem czynności biurowych, wypełnianiem druków, rejestrów zestawień finansowych, a więc pracą z cyframi i liczbami. Dlatego ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy na klawiaturze komputera. Przyszły ekonomista powinien być sumienny, dokładny, odpowiedzialny, dyskretny, odporny na emocje i stres, empatyczny i komunikatywny.

Ekonomista odpowiada między innymi za:

 • prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi,
 • prowadzenie sekretariatu,
 • sprawy księgowo-rozliczeniowe,
 • sprawy kadrowo-płacowe w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.
 • prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze,
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych; z  fakturowaniem transakcji;
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków.

Ekonomista posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

 

Reklama  – oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości,  praw i zobowiązań.

Technik reklamy –  analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Zadania technika reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,
 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • tworzy przekaz reklamowy,
 • wykonuje projekty reklamy,
 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,
 • tworzy plan mediowy,
 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik reklamy powinien:

 • potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem,
 • posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie,
 • posiadać umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania,
 • być kreatywny,
 • nieustannie rozwijać się,
 • posiadać wrażliwość estetyczną i zmysł plastyczny,
 • być komunikatywny z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

Kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego  uczeń potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • stworzyć przekaz reklamowy,
 • stworzyć reklamę,
 • wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • zarządzać małymi zespołami,
 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

Kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową uczeń potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • opracować strategię komunikacji marki,
 • opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
 • wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
 • sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
 • zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
 • planować i realizować badania reklamy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania  i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Uczniowie w ramach kierunku technik reklamy będą mieli okazję zgłębić zagadnienia związane z socjologią, psychologią społeczną, jak również zdobyć niezbędne wiadomości z obszaru mass mediów, projektowania graficznego oraz redagowania tekstów.

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania graficznego
 • znajomości historii filmu i fotografii
 • dysponowania specjalistyczną wiedzą dotyczącą technik fotograficznych
 • realizowania projektów telewizyjnych oraz filmowych (produkcji, czyli nagrywanie filmu i postprodukcja, czyli obróbki filmu)
 • filmowania i obsługi drona
 • marketingu, aby skutecznie pozyskiwać klientów na filmy ślubne i/lub reklamowe.
 • znajomości zagadnień z obszaru mass mediów, socjologii, psychologii społecznej
 • projektowania kampanii reklamowych

Innowacja pedagogiczna – fotografowanie i videofilmowanie

Fotograf to osoba zajmująca się fotografią — zarówno hobbystycznie, jak i profesjonalnie. Obecne techniki fotografii pozwalają znacznie większej ilości osób spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki. Fotografia to nie tylko puste hobby, na które wydaje się każde wolne pieniądze. To przede wszystkim bardzo rozwijające zajęcie zmieniające sposób patrzenia na świat, kształtujące wrażliwość i cechy charakteru.  Fotografia uczy patrzenia na świat. Dzięki niej dostrzegamy rzeczy, których nie zaobserwowalibyśmy bez przyciśnięcia spustu migawki. Otwiera oczy na to, co dzieje się dookoła nas, zaczynamy inaczej patrzeć nawet na najdrobniejsze szczegóły. Fotografia ma bardzo dużą moc przekazu.

Filmowanie/videofilmowanie, jak każde rzemiosło czy też sztuka, wymaga odpowiedniej techniki. Istnieje cały zbiór zasad oraz technik wykorzystywanych podczas filmowania, które powinien poznać każdy początkujący amator kręcenia filmów. Panoramowanie to jedna z najpopularniejszych i często również nadużywanych technik filmowych. Jest ona najprostsza do nauczenia się i przy odpowiednim wykorzystaniu jest niezwykle przydatna. Polega na ruchu kamery w lewo/prawo dokładnie w taki sposób, by pokazywać widzowi coraz to więcej danej lokacji czy też sceny. Technika ta bywa przydatna podczas śledzenia ruchomych obiektów – chociażby jadącego samochodu. Doskonale można ją wykorzystać także podczas kręcenia scen krajobrazowych – dzięki temu w scenie zawartych będzie o wiele więcej szczegółów.

Tiltowanie jest analogiczną techniką filmowania do panoramowania. Ruch kamery jest w zasadzie bardzo podobny – różni się od panoramowania kierunkiem, w którym zmierza kamera – góra/dół. Jest to ciekawy zabieg, szczególnie przydatny podczas filmowania detali obiektów takich, jak fasady budynków czy też elementy ciała/ubioru. Możliwości są nieograniczone. Technikę tą umiłował sobie Steven Spielberg, a jej doskonałe przykłady możesz zobaczyć w kultowej już „Liście Schindlera”.

Bardzo popularna technika, używana niemal w każdej produkcji filmowej z udziałem aktorów. Praktycznie wszystkie sceny, w których pojawia się dialog, zostają przedstawione w planie uwzględniającym technikę over the shoulder. Jest to technika, podczas której umiejscawiamy kadr nad ramieniem postaci i pokazujemy przez to akcję z jej perspektywy. Doskonale sprawdza się ona w dialogach, musimy jednak pamiętać, by nie łamać osi (filmować bohaterów jedynie po jednej stronie osi). 

Realizując zajęcia z innowacją fotografia i wideofilmowanie uczniowie mogą oczekiwać zajęć skupiających się na poznaniu historii filmu oraz fotografii. Zapoznają się także z całym szeregiem różnych technik fotograficznych, jak również rozwijać swoje umiejętności w zakresie realizowania projektów telewizyjnych oraz filmowych. W ramach zajęć przewidziana jest również nauka filmowania i obsługi drona.

NASZE MOCNE STRONY

 • 99 LAT TRADYCJI
 • SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW DLA NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE 2024,2022,2021, 2020, 2019
 • BRĄZOWA TARCZA PERSPEKTYW DLA NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE 2023
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
 • WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH
 • WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
 • SZKOLNY KLUB WOLONTARIAT
 • ZAJĘCIA W CIEMNI FORTOGRAFICZNEJ
 • ZAJĘCIA SPORTOWE W TYM STRZELECTWO, PŁYWANIE, SAMOOBRONA

 

SUKCESY SZKOŁY      2023-2017

 • TYTUŁ “WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU 2021” 
 • “SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2021 – TYTUŁ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW 2024 dla najlepszych techników w Polsce 
 • Lidia Majchrzak (2022,2021) i Natalia Król (2020) – tytuł Finalisty ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości- Blok B (zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie),
 • Laureaci w ogólnopolskim konkursie “Zostań Ekonomistą” – współpraca z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • 1. miejsce w kategorii “film” w ogólnopolskim konkursie “Normalizacja i ja – Dbajmy o normy z klimatem” – Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie dla uczniów klasy trzeciej technik reklamy,
 • Uczennica Ekonomika została laureatką w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych “Anioły 2021” 
 • “Dzisiaj każdy może być bohaterem” – laureatką uczennic Ekonomika
 • Ekologiczny Ekonomik – ZSE laureatem V edycji konkursu “Edukujemy – Pomagamy”
 • Udział w 45. Olimpiadzie Języka angielskiego
 • Liga geograficzna “Geonomik” Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 
 • Sukces uczennicy w konkursie “Dbajmy o czystość powietrza”
 • Liga angielska Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 
 • Udział Ekonomika w akcji “Szkoła do Hymnu”;  “Dyktando Niepodległości”
 • Ekonomik w akcji “Szkoła demokracji”
 • Wicemistrzostwo Powiatu Dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych
 • II miejsce we współzawodnictwie sportowym  szkół Powiatu Słupeckiego 
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2024 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2022 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2021 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2020 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2019 dla najlepszych techników w Polsce
 • Brązowa Tarcza Perspektyw 2018 dla najlepszych techników w Polsce
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Singing” 2020
 • I miejsce w Powiecie Słupeckim w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Szkoła na Medal” – „Szkoła Przyjazna Uczniom 2018”
 • Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich 2018
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Singing” 2019
 • Finaliści w Wielkopolskim Konkursie Matematycznym „Supermatematyk” 2018
 • Finalistka w Olimpiadzie Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2019
 • I i III miejsce w ligach przedmiotowych z języka angielskiego, matematyki i fizyki – ligi rozgrywane w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska 2020”
 • I miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w pchnięciu kulą 2019
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej „Licealiada 2018/2019”
 • VI miejsce w województwie w interaktywnym konkursie Maks Matematyczny 2018
 • I i III miejsce w Lidze Strzeleckiej z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • II miejsce w Drużynowych Zawodach Strzeleckich z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • III miejsce na Festiwalu Piosenki Miłosnej Września 2018
 • Medal dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy za zasługi dla Ligii Obrony Kraju 2018
 • II miejsce w turnieju drużynowym w konkurencji karabinek sportowy 2018
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • II miejsce w Konkursie fotograficznym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2017
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej 2017

ZAJĘCIA DODATKOWE

języki obce, koło taneczne, zajęcia sportowe w tym basen, strzelectwo, samoobrona,  ligi przedmiotowe: j. angielski, matematyka, fizyka, historia, Klub Wolontariusza, Klub Reklamomaniaków

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Ekonomiczny w Poznaniu

Akademia Nauk Stosowanych  w Koninie

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Politechnika Poznańska

A PRZEDE WSZYSTKIM OFERUJEMY – MIŁĄ ATMOSFERĘ UCZENIA SIĘ I ROZWOJU!