REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW na rok szkolny 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA rok szkolny 2020/2021 (Pobierz REGULAMIN REKRUTACJI w zakładce “Dla kandydata”)

1.Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2020/2021 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych pięcioletniego technikum w następujących zawodach:

Symbol

oddziału

Kierunek kształcenia

Przedmioty proponowane do realizacji
w zakresie rozszerzonym *

I P technik logistyk/technik spedytor

– klasa mundurowa policyjna

 

matematyka lub geografia*

I A technik ekonomista

klasa mundurowa

celno – skarbowa

 

matematyka lub geografia*

IR technik reklamy język polski lub język angielski*

*jeden przedmiot do wyboru

2. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty :

 • wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej),
 • 2 fotografie (jedno zdjęcie na płycie CD),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • deklarację wyboru języka wiodącego,
 • informację dotyczącą wyboru ewentualnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

UWAGA:

Do klas mundurowych tj. technik logistyk/technik spedytor (klasa policyjna)  i technik ekonomista (klasa celno – skarbowa) wymagane są: nienaganne zdrowie, dobra sprawność fizyczna i co najmniej poprawne zachowanie.

3.Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

 

Załącznik nr 1 (pobierz z Regulaminu rekrutacji)

KRYTERIA DECYDUJĄCE O PRZYJĘCIU DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Technikum nr 1

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego  Słupcy

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

l.p. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie
1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego max 18 punktów Maksymalnie 100 punktów
2. Liczbowo określona ocena z matematyki max 18 punktów
3. Liczbowo określona ocena z:

·    geografii, języka obcego  (technik logistyk/technik spedytor)

·    geografii, języka obcego  (technik ekonomista )

·    informatyki, języka obcego (technik reklamy)

 

 

max 18 punktów za każdy przedmiot

4. Sposób przeliczania ocen z przedmiotów na punkty:

1).   celujący            – przyznaje się

2).   bardzo dobry    – przyznaje się

3).   dobry                – przyznaje się

4).  dostateczny        – przyznaje się

5).  dopuszczający   przyznaje się

 

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
6. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w szczególności uzyskanie wysokiego miejsca                  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły  

 

max 18 punktów

7. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

3 punkty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski i matematyka      1% =  0,35 pkt.

·        język obcy nowożytny            1% =  0,30 pkt.

 

1)    język polski  – maksymalnie 100% = 35 punktów

2)    matematyka – maksymalnie 100% = 35 punktów

3)    część z języka obcego nowożytnego – maksymalnie 100% = 30 punktów

 

 

max 100 punktów

Maksymalnie 100 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH

DO UZYSKANIA

PRZEZ KANDYDATA

 

200 punktów

 

l.p.  

Rodzaj czynności

 

Termin postępowania

rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

 do godziny 15.00

 

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

do godziny 15.00

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

 do godziny 15.00

 

 

 

nie dotyczy

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

13 lipca 2020 r.

godzina 10.00

 

 

17 sierpnia 2020 r.

godzina 10.00

 

4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  

od 11 maja  2020 r.

do 14 lipca 2020 r.

 

 

od 22lipca 2020 r.

do 18sierpnia 2020 r.

 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń o których mowa w art.134 ust.1pkt.4-5ustawy Prawo oświatowe  

 

 

od 13lipca2020 r.

do 20lipca 2020 r.

 do godziny 15.00

 

 

 

 

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia  2020 r.

do godziny 15.00

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2020 r.

godzina 13.00

24 sierpnia 2020 r.

godzina 13.00

 

 

 

SUKCESY SZKOŁY

2019-2017

 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2019 dla najlepszych techników w Polsce
 • Brązowa Tarcza Perspektyw 2018 dla najlepszych techników w Polsce
 • I miejsce w Powiecie Słupeckim w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Szkoła na Medal” – „Szkoła Przyjazna Uczniom 2018”
 • Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich 2018
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Singing” 2019
 • Finaliści w Wielkopolskim Konkursie Matematycznym „Supermatematyk” 2018
 • Finalistka w Olimpiadzie Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2019
 • I i III miejsce w ligach przedmiotowych z języka angielskiego, matematyki i fizyki – ligi rozgrywane w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska 2020”
 • I miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w pchnięciu kulą 2019
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej „Licealiada 2018/2019”
 • VI miejsce w województwie w interaktywnym konkursie Maks Matematyczny 2018
 • I i III miejsce w Lidze Strzeleckiej z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • II miejsce w Drużynowych Zawodach Strzeleckich z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • III miejsce na Festiwalu Piosenki Miłosnej Września 2018
 • Medal dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy za zasługi dla Ligii Obrony Kraju 2018
 • II miejsce w turnieju drużynowym w konkurencji karabinek sportowy 2018
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • II miejsce w Konkursie fotograficznym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2017
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej 2017

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

języki obce, koło taneczne, zajęcia sportowe w tym basen, strzelectwo, samoobrona,  ligi przedmiotowe: język polski, matematyka, geografia;  Klub Wolontariusza, Klub Reklamomaniaków