TECHNIK REKLAMY- symbol zawodu 333907

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie …

Reklama  oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości,  praw i zobowiązań.

 

Technik organizacji reklamy – Symbol cyfrowy zawodu 333906

Technik reklamy – Symbol cyfrowy zawodu 333907

 

Technik organizacji reklamy /technik reklamy –  analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Zadania technika organizacji reklamy/technik reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,
 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • tworzy przekaz reklamowy,
 • wykonuje projekty reklamy,
 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,
 • tworzy plan mediowy,
 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik organizacji reklamy/technik reklamy powinien:

 • potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem,
 • posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie,
 • posiadać umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania,
 • być kreatywny,
 • nieustannie rozwijać się,
 • posiadać wrażliwość estetyczną i zmysł plastyczny,
 • być komunikatywny z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik organizacji reklamy/reklamy potrafi:

W zakresie kwalifikacji :

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • stworzyć przekaz reklamowy,
 • stworzyć reklamę,
 • wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • zarządzać małymi zespołami,
 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

W zakresie kwalifikacji:

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową uczeń potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • opracować strategię komunikacji marki,
 • opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
 • wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
 • sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
 • zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
 • planować i realizować badania reklamy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania  i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik reklamy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki  2 egzaminy z zakresu kwalifikacji:

 

 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

 PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy reklamy,
 • Przekaz i komunikat w reklamie,
 • Strategia w reklamie,
 • Kreacja w reklamie,
 • Język obcy w reklamie.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Strategia w reklamie,
 • Kreacja w reklamie,
 • Produkcja reklamy,
 • Planowanie kampanii reklamowej,
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

Praktyka zawodowa – klasa 3 i 4

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki: 4 lata (nauka rozpoczęta w roku 2016/2017,2018,2019) lub 5 lat (od 2019 roku)
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

Język angielski, geografia

Praca zawodowa

Celem kształcenia zawodowego technika reklamy jest przygotowanie uczących się do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego dostosowania się  do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia  własnych umiejętności zawodowych.

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Technik organizacji reklamy/ reklamy może znaleźć pracę w:

 • firmach w dziale marketingu,
 • w agencjach reklamowych,
 • może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Dokumenty

 • podstawa programowa (2012) – technik organizacji reklamy – kwalifikacje A.26; A.27
 • podstawa programowa (2017) – technik organizacji reklamy- kwalifikacje AU.29;AU.30
 • podstawa programowa (2019) – technik reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08
 • wykaz podręczników