Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodniczący Sebastian Pawlak
  2.   Zastępca przewodniczącego Iwona Pendzińska
  3.   Sekretarz
Izabela Piątek

Skład Komisji Rewizyjnej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca Anna Mikołajczyk
  2.   Zastępca przewodniczącej Iwona Łopatka
  3   Sekretarz Renata Piech

Przewodniczący i Przedstawiciel Rady Rodziców w poszczególnych oddziałach:

1l technik logistyk – Izabela Piątek

1a – technik ekonomista/ technik rachunkowości – Arleta Manuszak

1r technik reklamy – Agnieszka Łechtańska

1s technik spedytor -Anna Mikołajczyk

 

2l technik logistyk – Renata Piech

2 r technik reklamy – Marzena Bobek

2 s – technik spedytor – Magdalena Kamieniecka

 

3a – technik ekonomista – Dorota Wiśniewska

3r – technik reklamy – Aleksandra Goss – Kwiatkowska

3l – technik logistyk – Monika Wysocka

3b – technik reklamy – Iwona Łopatka

3s – technik spedytor – Katarzyna Dropińska

3ż – technik żywienia i usług gastronomicznych – Iwona Pendzińska

 

4a – technik ekonomista –  Sebastian Pawlak

4b- technik organizacji reklamy – Waldemar Majchrzak

4l – technik logistyk – Tomasz Kaszuba

 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, w szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców ZSE Słupca

  • współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczo -profilaktycznym,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
  • wychowanie oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom,
  • przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania.

Dokumenty

  • Regulamin Rady Rodziców

Agnieszka Pol