Rada Rodziców ZSE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodniczący Agnieszka Łechtańska  III R
  2.   Zastępca przewodniczącego Dawid Koperski II L2
  3.   Sekretarz
Izabela Piątek – III L
  4.   Skarbnik Kinga Dzwoniarska I A

Skład Komisji Rewizyjnej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca Anna Mikołajczyk – III S
  2.   Zastępca przewodniczącej Żaneta Rzepecka II L1
  3   Członek Renata Piech IV L

Przewodniczący i Przedstawiciel Rady Rodziców w poszczególnych oddziałach:

KLASY PIERWSZE

I A – technik ekonomista/technik reklamy – Kinga Dzwoniarska

I S – technik spedytor – Justyna Pachowiak

I L1 – technik logistyk – Dorota Wilkowska

I L2 – technik logistyk – Agnieszka Górska

I R – technik reklamy – Marta Leśnik

KLASY DRUGIE

II A technik ekonomista/technik rachunkowości – Aldona Grzeczyńska

II L1 technik logistyk – Żaneta Rzepecka

II L2 technik logistyk – Dawid Koperski

II R technik reklamy – Anna Górniak

II S technik spedytor – Barbara Hernas

II W – technik spedytor/ technik reklamy- Magdalena Smarzyńska

II Ż technik żywienia i usług gastronomicznych – Magdalena Maciejewska

KLASY TRZECIE

III L  technik logistyk –  Izabela Piątek

III R  technik reklamy – Agnieszka Łechtańska

III S  technik spedytor – Anna Mikołajczyk

III A technik ekonomista/ technik rachunkowości – Arleta Manuszak

KLASY CZWARTE 

IV R  technik reklamy – Joanna Osowicz

IV L   technik logistyk – Renata Piech

IV S  technik spedytor – Magdalena Kaminiecka

KLASY PIĄTE

V Ż  technik żywienia i usług gastronomicznych – Iwona Pendzińska

V S  technik spedytor – Marek Dominiak

V R technik reklamy – Monika Tyndyk

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, w szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców ZSE Słupca

  • współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczo -profilaktycznym,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
  • wychowanie oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom,
  • przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania.

Dokumenty

  • Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodzicow ZSE z załącznikami 8.09.2022_21.09.2023

Agnieszka Pol