Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca  Edyta Tomczak
  2.   Zastępca przewodniczącej  Joanna Łechtańska
  3.   Skarbnik  Tomasz Kaszuba
  4.   Sekretarz  Sebastian Pawlak

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca   Beata Jaroszewska
  2.   Zastępca przewodniczącej   Joanna Szrama
  3   Członek   Iwona Pendzińska

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, w szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców ZSE Słupca

  • współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczo -profilaktycznym,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
  • wychowanie oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom,
  • przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania.

Dokumenty

  • Regulamin Rady Rodziców