Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodniczący Sebastian Pawlak
  2.   Zastępca przewodniczącego Iwona Pendzińska
  3.   Sekretarz
Agnieszka Bajka

Skład Komisji Rewizyjnej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca Marzena Bobek
  2.   Zastępca przewodniczącej Beata Jaroszewska
  3   Sekretarz Izabela Piątek

Przewodniczący i Przedstawiciel Rady Rodziców w poszczególnych oddziałach:

1l technik logistyk – Izabela Piątek

1 r technik reklamy – Marzena Bobek

1 s – technik spedytor – Agnieszka Bajka

 

2a – technik ekonomista – Sebastian Pawlak; Izabela Żminkowska

2r – technik reklamy – Aleksandra Goss – Kwiatkowska

2l – technik logistyk – Monika Wysocka

2b – technik reklamy – Iwona Łopatka

2s – technik spedytor – Anna Giszter – Łodziewska

2ż – technik żywienia i usług gastronomicznych – Grażyna Zawadzka; Iwona Pendzińska

 

3a – technik ekonomista – Edyta Tomczak; Sebastian Pawlak

3b- Waldemar Majchrzak

3l – technik logistyk – Wioletta Kozłowska; Tomasz Kaszuba

 

4a- technik ekonomista – Jolanta Wiśniewska

4b – Agnieszka Grzeczyńska; Joanna Łechtańska

4l – Beata Jaroszewska

4ż – Elżbieta Marszałek

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, w szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców ZSE Słupca

  • współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczo -profilaktycznym,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
  • wychowanie oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom,
  • przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania.

Dokumenty

  • Regulamin Rady Rodziców