Rada Rodziców ZSE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodniczący Sebastian Pawlak – IV A
  2.   Zastępca przewodniczącego Iwona Pendzińska – IV Ż
  3.   Sekretarz
Izabela Piątek – II L
  4.   Skarbnik Marzena Bobek – III R

Skład Komisji Rewizyjnej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca Anna Mikołajczyk – II S
  2.   Zastępca przewodniczącej Barbara Hernas – I S
  3   Członek Dawid Koperski – I L2

Przewodniczący i Przedstawiciel Rady Rodziców w poszczególnych oddziałach:

I A technik ekonomista/technik rachunkowości – Aldona Grzeczyńska

I L1 technik logistyk – Żaneta Rzepecka

I L2 technik logistyk – Dawid Koperski

1 R technik reklamy – Agnieszka Karpińska

1 S technik spedytor – Barbara Hernas

I W – technik spedytor/ technik reklamy- Magdalena Smarzyńska

I Ż technik żywienia i usług gastronomicznych – Sylwia Wielowska

 

II L  technik logistyk –  Izabela Piątek

II R  technik reklamy – Agnieszka Łechtańska

II S  technik spedytor – Anna Mikołajczyk

II A technik ekonomista/ technik rachunkowości – Aneta Manuszak

 

III R  technik reklamy – Marzena Bobek

III L   technik logistyk – Renata Piech

III S  technik spedytor – Magdalena Kaminiecka

 

IV Ż  technik żywienia i usług gastronomicznych – Iwona Pendzińska

IV S  technik spedytor – Marek Dominiak

IV R technik reklamy – Aleksandra Goss – Kwiatkowska

 

IV A  technik ekonomista – Sebastian Pawlak

IV B technik reklamy – Iwona Łopatka

IV L technik logistyk – Aldona Kusiołek

 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, w szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców ZSE Słupca

  • współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczo -profilaktycznym,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
  • wychowanie oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom,
  • przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania.

Dokumenty

  • Regulamin Rady Rodziców

Agnieszka Pol