REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

I) Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza

 •  zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych,  ubogich, najmłodszych, zwierząt poprzez organizowanie  różnego rodzaje Akcji wspierających itp.
 • promowanie idei przedsiębiorczości,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • promowanie życia bez uzależnień.

II)

1. Postanowienia ogólne

1) Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących oraz wspomaganie inicjatyw  charytatywnych

2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym, Wolontariuszem może być uczeń ZSE w Słupcy, a jego praca może być świadczona poza szkołą – za zgodą Rodziców/Opiekunów (jeśli Uczeń nie jest pełnoletni)
     ZGODA – załącznik 1 (§ Wolontariusze)

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

2. Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3.Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4.Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia, młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom pomocy tej oczekującym.

5.Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.

6.Promocja idei wolontariatu w szkole i w powiecie.

7.Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8.Współpraca z lokalnymi środowiskami.

3. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZSE w Słupcy, który pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody Rodziców na działalność wolontarystyczną ( w przypadku niepełnoletności wolontariusza) – patrz §1
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne wypełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy,
 • prowadzić kartę pracy wolontarystycznej.

4. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza i zawartym Porozumieniem Wolontariusza o współpracy, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

5. Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania dla Wolontariusza Roku.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 • List gratulacyjny do Rodziców , przedstawienie wyników pracy.
 • Nagroda rzeczowa na zakończenie ZSE dla najaktywniejszych wolontariuszy
 • Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o pracy wolontarystycznej.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.