Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy (ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca) reprezentowany przez Dyrektora jednostki.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).
3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@zseslupca.eu
c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy jest Ewa Galińska, kontakt możliwy jest pod adresem email: inspektor@osdidk.pl;  tel: 531 641 425

Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, informuje, że szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych osobowych.
Dyrektor szkoły udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem dnia wglądu do dokumentu.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydata składającego wniosek są szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59
  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586),
 • Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie wielkopolskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Po wyrażeniu zgody przez kandydata oraz po pozytywnym procesie rekrutacji dane będą przekazane szkole w celu związanym z procesem  kształcenia w danej szkole.

 1. Odbiorcą danych osobowych będą organy publiczne na podstawie przepisów prawa oraz podmiot przetwarzający – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, który udostępnia system informatyczny „Nabór”.
 2. Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres:
 • uczęszczania do danej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej – w przypadku kandydatów przyjętych,
 • jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych.
 1. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.
 1. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych kandydata.
 1. Konsekwencją tego przetwarzania będzie zakwalifikowanie bądź niezakwalifikowanie kandydata do określonej szkoły.