Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego ZSE w Słupcy jest beneficjentem, zostaliśmy zobowiązani jako nauczyciele do realizacji Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Pozwolę sobie w dużym skrócie przybliżyć najważniejsze informacje o programie; szczegóły znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został przyjęty do realizacji na lata 2016-2020. Bezpośrednimi realizatorami programu są biblioteki oraz szkoły publiczne (uchwała RM nr 180/2015 z 26 października 2015r.) Program powstał w oparciu o badania przeprowadzone w 2014r., które wykazały zatrważająco niski poziom czytelnictwa w Polsce. Badania wśród dzieci i młodzież przeprowadził min. Instytut Badań Edukacyjnych. Zakres badań obejmował następujące kwestie:

  • Wzorce czytelnicze wyniesione z domu
  • Pierwsza inicjacja czytelnicza
  • Oczekiwania i potrzeby nastolatków wobec książek
  • Stosunek do lektur szkolnych
  • Podobieństwa i różnice w postawach czytelniczych
  • Podobieństwa i różnice w doświadczeniach czytelniczych
  • Związek między czytelnictwem a kulturą popularną
  • Źródła pochodzenia czytanych książek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  oparty jest na trzech priorytetach:

Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Projekty beneficjentów

Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Projekty beneficjentów

Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Projekty beneficjentów

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Cel główny Priorytetu 3, którego ZSE w Słupcy jest beneficjentem:

 

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.

Od lat realizowane są działania, które służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów oraz kompetencji czytania uczniów, w tym związane z edukacją czytelniczą oraz kształtowaniem twórczych postaw uczniów. Pomocą w doskonaleniu tych procesów jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna i biblioteka pedagogiczna.

Celem Priorytetu 3 Programu jest zatem wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.

Zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie rozwijania czytelnictwa uczniów wymaga ukierunkowania i wzmocnienia działań bibliotek pedagogicznych. Doposażenie bibliotek i metodyczną, będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów.

Zadania szkół i bibliotek pedagogicznych związane z promocją czytelnictwa, kształtowaniem postaw czytelniczych i rozwijaniem zainteresowań uczniów, realizowane we współpracy z bibliotekami publicznymi, zwiększają efektywność oddziaływań pedagogicznych w książki, w tym w literaturę pedagogiczną.

Cele szczegółowe to:

1) zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

2) wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

3) rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Priorytet 3 Programu będzie realizowany przez:

1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), zwanych dalej „książkami”, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2) popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;

3) współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;

4) zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PODSUMOWUJĄC

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez p. Henrykę Pińską, nauczyciela bibliotekarza, na Radzie Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia br., proponuję spotkanie dotyczące opracowania strategii realizacji wzmacniania aktywności czytelniczej społeczności uczniowskiej ZSE w Słupcy przez wychowawców w dniu 6 września br. (wtorek) o godzinie 15.10 w pokoju nauczycielskim (czas spotkania: ok. 20 min).

Zapraszamy wszystkich wychowawców oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego!

pdf Uchwała dot. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa