Projekt “Praktyka czyni mistrza”

Kapital Ludzki

 

 

Projekt pt. “Praktyka Czyni Mistrza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy przez  Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych „Dlaczego Nie” w Słupcy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r..

Cel główny

Ułatwienie 46 uczniom z terenu powiatu słupeckiego dostępu do zdobycia praktycznej wiedzy  w zawodzie technik logistyk.

Cele szczegółowe

 1. Wyrównanie szans w dostępie do edukacji poprzez pokonywanie barier o charakterze społecznym, ekonomicznym i geograficznym.
 2. Uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego (kursy prawa jazdy kat. B oraz C i C+E).
 3. Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodzie  logistyka.
 4. Podniesienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem logistycznym.
 5. Zapoznanie uczniów z najnowszymi rozwiązaniami logistycznymi.
 6. Nawiązanie kontaktów z Wyższą Szkołą Logistyki i zachęcenie uczniów do kontynuacji nauki   w Wyższych Szkołach na kierunku Logistyk.

Grupy docelowe projektu

Projekt kierowany jest do 46 uczniów klasy II, III, i IV technikum logistycznego uczących się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, którzy w 2007, 2008 i 2009 roku wybrali zawód logistyka.

Działania projektu

 1. Realizacja zajęć językowych i zawodowych
  • Przygotowanie pracowni do nauczania języków obcych oraz zajęć laboratoryjnych. W tym celu pracownie zostaną wyposażone w niezbędne środki i materiały dydaktyczne
  • Przeprowadzanie zajęć z „języka angielskiego dla logistyków” oraz z „języka obcego dla  logistyków (j. niemiecki). Uczestnicy projektu nabędą umiejętności  do   przeprowadzenia    rozmów i korespondencji z obcojęzycznymi kontrahentami i klientami firm logistycznych.
 2. Zajęcia pozaszkolne – kursy prawa jazdy, wycieczki, praktyki
  • Przeprowadzenie wśród uczestników projektu kursu prawa jazdy kategorii B, C lub C+E.
  • Zorganizowanie wycieczki tematycznej na targi logistyczne w Poznaniu oraz wycieczki   przedmiotowej na uczelnie wyższą.
  • Zorganizowanie wizyty studyjnej u partnera projektu oraz innych firm logistycznych
  • Zorganizowanie praktyk dla uczniów technikum logistycznego w firmie partnera oraz innych  przedsiębiorstw logistycznych znajdujących się na terenie województwa  wielkopolskiego.

Budżet projektu

Koszty ogółem 267 980,00 zł
Wkład własny 36 360,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie  243 620,00 zł