TECHNIK EKONOMISTA – symbol zawodu 331403

Mądry człowiek nie czeka na okazje – sam je stwarza …

Ekonomia dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.

Technik ekonomista  – Symbol cyfrowy zawodu 331403

Technik ekonomista –  to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach  w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie  i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Praca technika ekonomisty zdominowana jest wykonywaniem czynności biurowych, wypełnianiem druków, rejestrów zestawień finansowych, a więc pracą z cyframi i liczbami. Dlatego ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy na klawiaturze komputera. Przyszły ekonomista powinien być sumienny, dokładny, odpowiedzialny, dyskretny, odporny na emocje i stres, empatyczny i komunikatywny.

Ekonomista odpowiada między innymi za:

 • prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi,
 • prowadzenie sekretariatu,
 • sprawy księgowo-rozliczeniowe,
 • sprawy kadrowo-płacowe w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.
 • prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze,
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych; z  fakturowaniem transakcji;
 • prace związane z prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków.

Ekonomista posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo – płacowej i finansowo – księgowej,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków,
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista potrafi:

 • organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi,
 • prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej oraz ocenianie gospodarowania zapasami,
 • posługiwanie się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentację danych z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych,
 • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przeprowadzanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • posługiwanie się regułami mikroekonomii i makroekonomii,
 • przeprowadzanie analizy statystycznej badanej zbiorowości,
 • archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej,
 • stosowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • określanie zagrożenia w środowisku pracy i skutków oddziaływania czynników szkodliwych oraz stosowanie środków ochrony zbiorowej,
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • komunikowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • zorganizowanie pracy małego zespołu, kierowanie nim.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik ekonomista

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu  następujących kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

    Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy ekonomii,
 • Elementy statystyki opisowej,
 • Elementy prawa,
 • Praca biurowa,
 • Gospodarka zasobami rzeczowymi,
 • Sprzedaż krajowa i zagraniczna.

  Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Techniki komputerowe w pracy biurowej,
 • Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi.
 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych.

 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych:

 • Kadry i płace,
 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo – płacowej,
 • Rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych,
 • Język obcy zawodowy,
 • Komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu.

Praktyka zawodowa – klasa 2 i 3

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki: 4 lata (nauka rozpoczęta w roku 2016,2017,2018) lub 5 lat (od 2019 roku)
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

Język angielski, matematyka, historia i społeczeństwo

Praca zawodowa

Zawód technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych.

Dokumenty

 • podstawa programowa  (2012) – kwalifikacje A.35; A.36
 • podstawa programowa (2017) – kwalifikacje AU.35;AU.36
 • podstawa programowa (2019) – kwalifikacje EKA 04; EKA 05
 • wykaz podręczników